KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALARINDA KRONİK HİPOKSİNİN KOKLEADAKİ DIŞ TÜYLÜ HÜCRE FONKSİYONLARINA ETKİSİ

Dr. Elif Ersoy ÇALLIOĞLU1, Dr. Ali Sami BERÇİN2, Dr. Döndü ÜNSAL3
1Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
3Selçuk üniversitesi, Odyoloji bölümü, Ankara, Türkiye
Amaç: Bu çalışmada Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında (KOAH), ağırlık skoruna göre sınıflandırılarak, kronik hipoksinin işitme fonksiyonlarına ve kokleadaki dış tüylü hücre fonksiyonlarına etkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Materyal- Metod: Bu çalışmada Ocak 2014 ile Aralık 2014 tarihleri arasında KBB polikliniğine daha önce KOAH tanısı alarak başvuran 25 hasta değerlendirilmiştir. 25 KOAH tanılı hasta (16 E, 9 K ort yaş 59,1± 9,06 (43-76)) ve 17 kontrol grubu hasta (10 E, 7 K ort yaş 57,03 ± 7,4 (44-77)) çalışmaya dahil edildi. Distorsion Product Otoacustik Emisyon (DPOAE), Transient Otoakustik Emisyon (TEOAE) ve yüksek frekans odyometrisi testleri yapılan hastalar KOAH ağırlık skoruna göre sınıflandırılarak, kontrol grubu ile karşılaştırıldı.

Bulgular: KOAH'lı hastalar ile kontrol grupları arasında 1500, 2000 ve 3000 Hz'deki medyan DPOAE düzeyleri yönünden istatistiksel olarak anlamlı fark yokken, 4000, 6000 ve 8000 Hz'deki medyan DPOAE düzeyi kontrol grubuna göre vaka grubunda istatistiksel anlamlı olarak daha düşüktü. KOAH ağrılık skoru ile DPOAE, TEOAE ve yüksek frekans odyometri sonuçları istatistiki olarak anlamlı bir korelasyon görülmese de KOAH ağırlık skoru arttıkça otoakustik emisyon yanıtlarının azaldığı ve yüksek frekans odyometrisinde işitmenin olumsuz etkilendiği görüldü.

Sonuç: Bu çalışmada KOAH'lı hastalarda kronik hipoksinin DPOAE yanıtlarını yüksek frekanslarda azalttığı, KOAH ağırlık skoru arttıkça istatistiki olarak anlamlı bulunmasada DPOAE, TEOAE yanıtları ve yüksek frekans odyometrisi sonuçlarında olumsuz etkilenme izlenmiştir. Anahtar Kelimeler : KOAH, işitme, otoakustik emisyon