KBB-Forum 2010 , Cilt 9 , Sayı 2

KOANAYA ULAŞAN İZOLE NAZAL POLİPLİ OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ

Dr. Arzu TATLIPINAR, Dr. Tanju GÖKÇEER, Dr. Sema KÖKSAL, Dr. Erkan ESEN
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye

Özet

Amaç : Koanal polip nedeniyle kliniğimizde opere edilen olguların değerlendirilerek hastalığın kliniği, tanı metodları ,uygulanan cerrahi yöntemlerin etkinliği ve klinik seyri ile ilgili deneyimimizin sunulması.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya koanal polip nedeniyle kliniğimizde opere edilen 23 hasta (8'i çocuk (5 kız, 3 erkek), 15 erişkin (10 erkek, 5 kadın); ortalama yaş 26,7; dağılım 10-74) alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Anamnez formları, rutin kulak burun boğaz ve endoskopik muayene bulguları, radyolojik inceleme sonuçları ve operasyon bulguları, histopatolojik inceleme ve takip sonuçları değerlendirildi. Koanal poliplere eşlik eden nazal patolojiler ve sinonazal anatomik varyasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların kliniğimize başvuruşlarındaki majör yakınması burun tıkanıklığı (%100) idi. Koanal polipli vakaların 21'i antrokoanal polip, 1'i etmokoanal polip, 1'i sfenokoanal polip idi. Antrokoanal polip olgularının %66,6 ‘sında septal deviasyon ,%42,9'unda sinüzit, %14,2'sinde konka bülloza mevcuttu.

Hastaların cerrahi tedavisinde fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (20/21), transkanin sinoskopi (4/21), Caldwell-Luc (3/21), septoplasti (3/21) ve adenoidektomi (1/21) yöntemleri uygulandı. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) uygulanan hastalardan 2'sinde nüks oldu. Bu hastalardan çocuk olana tekrar FESC, erişkin olana Caldwell-Luc yapıldı. Çocuk hastanın postoperatif 1 yıllık, erişkin hastanın 2,5 yıllık izleminde nüks tespit edilmedi.

Sonuç : Koanal polipli olgulara septum deviasyonu ve sinüzit sıklıkla eşlik eder. Endoskopik sinüs cerrahisi koanal poliplerin tedavisinde hem çocukluk yaş grubu, hem de erişkin yaş grubunun tedavisinde uygulanabilir, etkili bir tedavi yöntemidir. Nüks olgularda ve maksiller sinüs antrumundan sinüsün gözlenemediği durumlarda rezidü doku kalmadığından emin olmak için transkanin sinoskopiden yararlanılabilir.

Giriş

Nazal polip, nazal mukozadan kaynaklanıp, nazal kaviteye sarkan ve belirgin özelliği ödem olan, düzgün yüzeyli, jelatinöz ve sıklıkla multiple yapılardır[1]. Nazal polipler klinik olarak iki ana grupta toplanır. Koanal polipler ve nazal kavitenin diğer izole polipleri ilk grubu oluşturur. Daha sık görülen, iki taraflı ve birden fazla sayıda poliplerin olduğu nazal polipozis ikinci grubu oluşturur. Koanal polip nazal mukoza, maksiller sinüs, etmoid sinüs veya sfenoid sinüs mukozasından kaynaklanan koanadan nazofarenkse uzanım gösteren benign, soliter bir kitledir.

Koanal polipli olgularda en sık görülen semptom burun tıkanıklığıdır. Bunun dışında epistaksis, dispne, disfaji, kilo kaybı görülebilir. Anterior rinoskopi, nazal endoskopi, konvansiyonel radyografiler ve paranazal sinüs tomografisi tanıda kullanılan araçlardır. Eğer polip büyükse, orofarenks muayenesinde yumuşak damak arkasından sarkan bir kitle şeklinde izlenebilir.

Koanal poliplerin tedavisi cerrahi eksizyondur. Geçmişte yapılan basit polipektomi ve Caldwell Luc operasyonlarının yerini günümüzde endoskopik sinüs cerrahisi almıştır. Cerrahi sonrası nükslerin engellenmesi için sinüs içerisindeki kistik komponentin çıkarılması önemlidir. Endoskopik yaklaşımla sinüs içerisinin gözlenemediği ve rezidü doku kaldığından şüphe duyulan olgularda transkanin sinoskopi uygulanabilir.

Bu çalışmada kliniğimizde koanal polip nedeniyle opere edilen hastaların dosyaları retrospektif olarak incelenerek, hastaların semptomları, endoskopik muayene ve radyolojik inceleme bulguları, tedavisi ve takip sonuçları değerlendirilmiş ve sonuçlar literatür eşliğinde tartışılmıştır.

Yöntem ve Gereçler

Bu çalışmaya koanal polip nedeniyle Nisan 2005-Ocak 2010 tarihleri arasında kliniğimizde opere edilen 23 hasta (5 kadın, 10 erkek, 8 çocuk (5 kız, 3 erkek)); ortalama yaş 26,7, dağılım 10-74) dahil edildi. Hastaların anamnez formları, rutin kulak burun boğaz muayenesi ve endoskopik nazal muayene sonuçları, radyolojik inceleme bulguları, operasyon notları ve takip sonuçları incelendi (Resim 1, Resim 2a ve b). Endoskopik muayene ve paranazal sinüs BT değerlendirmesi sonucu tespit edilen koanal polibe eşlik eden nazal patoloji ve anatomik varyasyonlar not edildi.


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 1: Sol maksiler sinüsten kaynaklanan antrokoanal polibin endoskopik görünümü


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 2: a-b Antrokoanal polibin koronal ve aksiyel kesit BT görünümleri

Bulgular

Hastaların kliniğimize başvuruşlarındaki majör yakınması burun tıkanıklığı (%100) idi. Bunu sırasıyla başağrısı (%28,5), horlama (%23,8) ve geniz akıntısı (%23,8) takip etmekteydi. Koanal polipli vakaların 21'i antrokoanal polip, 1'i etmokoanal polip, 1'i sfenokoanal polip idi. Antrokoanal polipli vakaların %61,9'unda (13/21) koanal polip sağ maksiler sinüsten, %38'inde (8/21) sol maksiler sinüsten kaynaklanmaktaydı. Hastaların endoskopik muayenelerinde maksiller sinüsten kaynaklanıp, koanaya doğru uzanan polipoid kitle görünümü izlendi. Ancak bazı hastalarda alt konka hipertrofisi ve septal deviasyon nedeniyle endoskopik muayeneyle polibin kaynağının izlenmesi ve koanaya kadar takibi mümkün değildi. Bu hastalarda paranazal sinüs tomografisi tanıyı koymada yardımcı oldu. Hastaların 18'inde polip maksiler sinüsü doğal ostiumdan, 3'ünde ise aksesuar ostiumdan terk etmekteydi. Hastaların 5'inde antrokoanal polip yumuşak damağın arkasından orofarenkse doğru sarkmıştı ve orofarenks muayenesinde izlenmekteydi.

Antrokoanal polipli hastaların muayeneleri ve tomografi sonuçlarının değerlendirilmesi sonrasında 14'ünde septum deviasyonu, 9'unda sinüzit, 3'ünde konka bülloza,1'inde ileri derecede konka hipertrofisi ve 1 hastada adenoid vejetasyon tespit edildi. Hastaların 6'sında konka pnömatizasyonu, 2'sinde agger nazi, 1'inde sfenoid septumda pnömatizasyon, 3 hastada vomerde pnömatizasyon, 2'sinde haller hücresi tespit edilen anatomik varyasyonlardı.

Sfenokoanal polipli ve etmokoanal polipli iki hastanın tanısında da endoskopik muayene ve paranazal sinüs tomografisi yardımcıydı. Ancak sfenokoanal polipli hastada bilateral konka büllozanın endoskopik muayeneyi sınırlaması nedeni ile polibin orijini tespit edilemedi. Polibin orofarenkse sarkan kısmının düzgün sınırlı, tek soliter bir kitle olması nedeniyle ensefelosel veya nörojenik orijinli tümörlerden (meningomyelosel) ayırımının yapılabilmesi ve polibin kaynağını ortaya koyma amaçlı kontrastlı MR istendi ve polibin sfenoid sinüs kaynaklı olduğu tespit edildi (Resim 3). Her iki hastanın polipleri de endoskopik sinüs cerrahisi yöntemi ile çıkarıldı. Sfenokoanal polipli hastada sfenoid sinüs açıldı ve kistik komponent sinüs içinden rezeke edildi. Etmokoanal polipte ise anterior etmoidektomi yapıldı.


Büyütmek İçin Tıklayın
Resim 3: Sfenoid sinüs kaynaklı koanal polibin kontrastlı MR görünümü

Antrokoanal polipli hastaların tedavisinde cerrahi yöntem olarak fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) (11/21), FESC ve sinoskopi (4/21), FESC ve Caldwell-Luc(2/21), FESC ve septoplasti (2/21), Caldwell-Luc ve septoplasti (1/21), FESC ve adenoidektomi (1/21) uygulandı. FESC sırasında antrokoanal polibin antral kısmının görülemediği, bu kısmın rezeke edilemediği ve rezidü doku kaldığından şüphe duyulduğu durumlarda transkanin sinoskopi yapıldı. Sinoskopide rezidü doku tespit edildiğinde fossa kaninadan trocar yardımıyla küçük bir pencere açılarak forsepsler yardımıyla temizlendi.

Hastaların ortalama takip süresi 19,52 ay (6 ay-3,5 yıl) idi. Hastalardan 4'üne nüks nedeniyle operasyon yapıldı. Bu hastalardan 2'si daha evvel kliniğimizde 2'si başka bir merkezde opere edilmişti. Hastaların önceki operasyonlarından 2-4 yıl sonra (2yıl, 2,5yıl, 3yıl, 4yıl) nüks tespit edildi. Hastalardan 2'sine öncesinde FESC, 2'sine basit polipektomi yapılmıştı. Bu hastalardan 1'ine Caldwell-Luc ve septoplasti, 1'ine FESC ve sinoskopi, 2'sine de FESC uygulandı. Bu hastalardan 2'si çocuk 2'si erişkin hasta idi. Postoperatif çocuk hastalardan birinin 1 yıl, diğerinin 1,5 yıllık takibinde, erişkin hastaların ise, 1 yıl ve 2,5 yıllık takiplerinde nüks izlenmedi.

Koanal polip nedeniyle opere edilen hastaların tamamının cerrahi materyallerinin histopatolojik inceleme sonuçları inflamatuar poliple uyumluydu.

Tartışma

Koanal polipler nadir durumlar dışında tek taraflıdır. Ancak bilateral veya birden fazla bildirilen olgular da mevcuttur[2,3]. Klinikte koanal polipler en sık maksiller sinüs kökenlidir ve antrokoanal polip (AP) adını alır. Bu poliplerin maksiller sinüs içinde genellikle kistik olan bir bölümü vardır. İntranazal solid bölüm genellikle koanaya doğru büyüyerek nazofarinkse bazen de orofarinkse sarkar. Nadir durumlar dışında tek taraflıdır. Maksiller sinüs içinde en çok lateral ve medial duvarların posterosuperiorundan köken alır ve maksiller sinüsü doğal ostiumundan , nadiren de posterior fontaneldeki bir aksesuar ostiumdan terk eder. AP genellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde görülür. Tüm nazal polipler içinde AP'in genel popülasyonda görülme oranı %3-6 iken çocuklarda bu oran %33'tür[1,4,5]. Daha az sıklıkta sfenoid, etmoid, frontal sinüs ve konka kökenli koanal polipler de görülebilir. Bizim olgularımızın da büyük çoğunluğunu antrokoanal polipler (%91,3) oluşturmaktaydı. 1 olgumuz sfenokoanal, 1 olgumuz da etmokoanal polipti.

Koanal polipli olgularda en sık rastlanan semptomlar burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve başağrısıdır. Daha az sıklıkla burun kanaması, başağrısı, dispne, horlama, disfaji ve kilo kaybı da görülebilmektedir[6]. Bizim olgularımızda en sık rastlanan semptomlar sırasıyla burun tıkanıklığı (%100), başağrısı (%28,5) geniz akıntısı (%23,8), ve horlama (%23,8) idi.

Antrokoanal polipler paranazal sinüs BT'de maksiler sinüsü doldurup kemik destrüksiyon yapmadan ostiumlar yoluyla orta meatusa buradan da arka koanaya doğru uzanan yumuşak doku kitleleri olarak izlenir[7]. Bizim vakalarımızın paranazal sinüs tomografilerinde de vakaların %61,9'unda sağ maksiler sinüsü, %38'inde de sol maksiler sinüsü doldurup, ostiumlar yoluyla orta meaya buradan da koanaya uzanan yumuşak doku kitleleri mevcuttu. 5 vakada koanal polip nazofarenksi kısmen tıkayarak orofarenkse sarkmaktaydı.

Polipin köken aldığı sinüs mukozasının tespitinde çoğunlukla nazal endoskopi ve BT yeterli olmaktadır (Resim 1, Resim 2a ve b). Bizim vakalarımızda da ileri derecede konka hipertrofisi, konka bülloza ve septal deviasyon nedeniyle endoskopik nazal muayenede güçlük çekilen 2 antrokoanal polip vakası ve 1 sfenokoanal polip dışında preoperatif polip orijininin tespitinde zorluk çekilmedi. Bilateral konka bullozaya eşlik eden sfenokoanal polip vakasında kontrastlı MR tetkiki istendi ve polibin sfenoid sinüsten kaynaklandığı tespit edildi (Resim 3). Her iki maksiler sinüsün tutulduğu diğer iki antrokoanal polip vakasında ise septum deviasyonuna ve alt konkaya müdaheleyi takiben endoskopiyle polibin maksiler sinüsten kaynaklandığı gözlenebildi.

Koanal poliplerin etyolojisi tam olarak bilinmemektedir. En çok kronik enfeksiyon ve alerji suçlanmaktadır[8]. Literatürde etyopatogenezde araşidonik asit metabolitleri[9], ürokinaz tip plazminojen aktivatörü ve plazminojen aktivatör inhibitör-1[10], sitokin ve IL- 6'nın rolünü[11] ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. Kronik sinüzitli çocuklarda antrokoanal polip görülme oranı %20,7 bildirilmiştir[2]. Bizim vakalarımızın %42,9'unda antrokoanal polibe sinüzit eşlik etmekteydi. Çocuklarda ise bu oran %50 idi. Olgularımızın %28'5 ‘unda birden fazla sinüs patolojisi tespit ettik. Aktaş ve arkadaşlarının serisinde bu oran %25 idi. Olgularımızın %66,6 ‘sında septal deviasyon mevcuttu.

Histolojik olarak antrokoanal poliple, diğer polipler arasında belirgin farklılıklar yoktur. Koanal polip nedeniyle opere ettiğimiz vakaların tamamının histopatolojik inceleme sonucu inflamatuar nazal polip olarak gelmiştir.

Koanal poliplerin ayırıcı tanısında anjiofibrom, estezonöroblastom, hemanjiom, lenfoma ve wegener granülomatozisi gibi diğer burun içi kitleleri de akılda tutulmalıdır[12]. Juvenil anjiofibromda CT'de iv kontrast madde verilerek veya anjiografi yapılarak ayırıcı tanı yapılabilir. Kemik destrüksiyonu varlığında malignensi, kafa tabanında kemik defekti mevcudiyetinde meningoensefalosel ayırıcı tanıda düşünülmelidir[13]. Olgularımızın 15'inde endoskopik muayene eşliğinde polipoid dokudan tanı amaçlı biyopsi yapıldı. Biyopsi materyallerinin histopatolojik değerlendirme sonucu inflamatuar poliple uyumlu geldi.

Koanal polibin tedavisinde ilk uygulanan cerrahi yöntemler basit polipektomi ve Caldwell Luc operasyonudur. Basit polipektomi ile %25 oranında rekürrens bildirilmiştir[14]. Caldwell Luc operasyonu ile nüks oranı düşük olmakla birlikte yüzde parestezi, ağrı, şişlik yapabilmekte, çocuklarda kalıcı dişlere ve maksiller kemik büyüme noktalarına zarar verilebilmektedir[15]. Günümüzde poliplerin tedavisinde en yaygın kullanılan ve tercih edilen cerrahi metod endoskopik sinüs cerrahisidir. Koanal polibin tedavisinde amaç polibin total eksizyonudur. Sinüs içinde rezidü doku bırakıldığı takdirde nüks ihtimali artmaktadır. Endoskopik sinüs cerrahisi sırasında polibin sinüs içindeki kısmının orta meatal antrostomi yoluyla izlenemediği ve polibin total eksizyonundan kuşku duyulduğu durumlarda ESC' ne transkanin sinoskopinin eklenmesi cerrahi başarıyı artırmakta ve nüksü azaltmaktadır[14,16,17,18]. Antrokoanal polipli olgularımızın 1'i hariç hepsine endoskopik transnazal polipektomi ve unsinektomi ve orta mea antrostomisi yapıldı. Bu olguların 4'ünde transkanin sinoskopi kullanıldı. FESC yaptığımız iki olguda Caldwell-Luc yöntemiyle gingivobukkal hatta yapılan insizyonu takiben açılan pencereden sinüs içi gözlendi ve sinüs içindeki mevcut polipoid doku parçası temizlenerek, rezidü doku kalmadığından emin olundu. FESC uygulanan iki vakada nüks oldu. Bu vakalardan erişkin olana Caldwell-Luc uygulanırken, çocuk olana FESC yapıldı. Hastaların 1 ve 2,5 yıllık takiplerinde nüks izlenmedi.

Sonuç

Burun tıkanıklığı yakınması ile hekime müracaat eden hastaların tanısında hem çocuk hem erişkin yaş grubunda koanal polipler ilk akla gelmesi gereken patolojiler arasında olmalıdır. Endoskopik nazal muayene ve paranazal sinüs BT çoğu kez tanıda yeterlidir. Ensefalosel/Meningomyeloselden şüphe duyulan olgularda MR ‘dan istifade edilebilir. Koanal polibe sinüzit, septum deviasyonu, konka hipertrofisi, konka bülloza gibi patolojiler eşlik edebilir. Koanal poliplerin tedavisinde hem çocuk hem erişkin yaş grubunda endoskopik sinüs cerrahisi etkili bir tedavi metodudur. Nüks olgularda ve polibin sinüs içindeki kistik komponentinin rezeksiyonundan şüpheye düşülen olgularda transkanin sinoskopi cerrahi başarıyı artırır.

Kaynaklar

1) Yılmaz İ, Yılmazer C, Yavuz H, Gençay S, Bal N, Özlüoğlu LN. Antrokoanal Polipli Çocuğun Tedavisi. KBB Forum 2003;2:72-75. [ Tam Metin ]

2) Ozcan M, Ozlugedik S, Ikinciogulları A. Simultaneous antrochoanal and sphenochoanal polyps: a rare clinical entity. J Laryngol Otol 2005;119:152-4. [ Özet ]

3) Yilmaz YF, Titiz A, Ozcan M, Tezer MS, Ozlugedik S, Unal A. Bilateral antrochoanal polyps in an adult: a case report. B-ENT 2007;3:97-9. [ Özet ]

4) Basak S, Karaman CZ, Akdilli A, Metin KK. Surgical approaches to antrochoanal polyps in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1998;46:197-205. [ Özet ]

5) Heck WE, Hallberg OE, Williams HL. Antrochoanal polyp. AMA Arch Otolaryngol 1950;52:538-48. [ Özet ]

6) Skladzien J, Litwin JA, Nowogrodzka-Zagorska M, Wierzchowski W. Morphological and clinical characteristics of antrochoanal polyps:comparison with chronic inflammation-associated polyps of the maxillary sinus. Auris Nasus Larynx 2001;28:137-41. [ Özet ]

7) De Vuysera S, Hermans R, Marchal G. Sinochoanal polyp and its variant, the angiomatous polyp: MRI findings. Eur Radiol 2001;11:55-8. [ Özet ]

8) Cook PR, Davis WE, McDonald R, McKinsey JP. Antrochoanal polyposis: a review of 33 cases. Ear Nose Throat J 1993; 72:401-2, 404-10. [ Özet ]

9) Ozcan C, Unal M, Görür K, Pata YS. A review of antrochoanal polypsin 14 cases. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2002;9:188-92.

10) Aktas D, Yetiser S, Gerek M, Kurnaz A, Can C, Kahramanyol M. Antrochoanal polyps: analysis of 16 cases. Rhinology 1998; 36:81-5. [ Özet ]

11) Min YG, Chung JW, Shin JS, Chi JG. Histologic structure of antrochoanal polyps. Acta Otolaryngol 1995;115:543-7. [ Özet ]

12) Pruna X, Ibanez JM, Garriga V, Barber I, Vera J. Antrochoanal polyps in children: CT findings and differential diagnosis. Eur Radiol 2000;10:849-51. [ Özet ]

13) Weissman JL, Tabor EK, Curtin HD: Sphenochoanal polyps: Evaluation with CT and MRI imaging. Radiology 1991;178:145-8. [ Özet ]

14) El-Guindy A, Mansour MH. The role of transcanine surgery in antrochoanal polyps. J Laryngol Otol. 1994;108:1055-7. [ Özet ]

15) Paavolainen M, Paavolainen R, Tarkkanen J. Influence of Caldwell-Luc operation on developing permanent teeth. Laryngoscope 1977;87:613-20. [ Özet ]

16) Altun H, Teker AM, Ceran M, Gedikli O. Koanal Polipli Olgularda Endoskopik Yaklaşım. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2008;18:74-78.

17) Ozdek A, Samim E, Bayız Ü, Meral İ, Şafak AS, Oğuz H. Antrochoanal polyps in children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2002;65(3):213-8. [ Özet ]

18) Erbek SS, Erbek HS, Kıyıcı H, Özlüoğlu LN. Horlayan Çocukta Antrokoanal Polip. KBB ve BBC Dergisi. 2005;13:34-38.