KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 2

KOANAYA ULAŞAN İZOLE NAZAL POLİPLİ OLGULARDA KLİNİK DENEYİMİMİZ

Dr. Arzu TATLIPINAR, Dr. Tanju GÖKÇEER, Dr. Sema KÖKSAL, Dr. Erkan ESEN
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye Amaç : Koanal polip nedeniyle kliniğimizde opere edilen olguların değerlendirilerek hastalığın kliniği, tanı metodları ,uygulanan cerrahi yöntemlerin etkinliği ve klinik seyri ile ilgili deneyimimizin sunulması.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya koanal polip nedeniyle kliniğimizde opere edilen 23 hasta (8'i çocuk (5 kız, 3 erkek), 15 erişkin (10 erkek, 5 kadın); ortalama yaş 26,7; dağılım 10-74) alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Anamnez formları, rutin kulak burun boğaz ve endoskopik muayene bulguları, radyolojik inceleme sonuçları ve operasyon bulguları, histopatolojik inceleme ve takip sonuçları değerlendirildi. Koanal poliplere eşlik eden nazal patolojiler ve sinonazal anatomik varyasyonlar kaydedildi.

Bulgular: Hastaların kliniğimize başvuruşlarındaki majör yakınması burun tıkanıklığı (%100) idi. Koanal polipli vakaların 21'i antrokoanal polip, 1'i etmokoanal polip, 1'i sfenokoanal polip idi. Antrokoanal polip olgularının %66,6 ‘sında septal deviasyon ,%42,9'unda sinüzit, %14,2'sinde konka bülloza mevcuttu.

Hastaların cerrahi tedavisinde fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (20/21), transkanin sinoskopi (4/21), Caldwell-Luc (3/21), septoplasti (3/21) ve adenoidektomi (1/21) yöntemleri uygulandı. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) uygulanan hastalardan 2'sinde nüks oldu. Bu hastalardan çocuk olana tekrar FESC, erişkin olana Caldwell-Luc yapıldı. Çocuk hastanın postoperatif 1 yıllık, erişkin hastanın 2,5 yıllık izleminde nüks tespit edilmedi.

Sonuç : Koanal polipli olgulara septum deviasyonu ve sinüzit sıklıkla eşlik eder. Endoskopik sinüs cerrahisi koanal poliplerin tedavisinde hem çocukluk yaş grubu, hem de erişkin yaş grubunun tedavisinde uygulanabilir, etkili bir tedavi yöntemidir. Nüks olgularda ve maksiller sinüs antrumundan sinüsün gözlenemediği durumlarda rezidü doku kalmadığından emin olmak için transkanin sinoskopiden yararlanılabilir. Anahtar Kelimeler : Burun tıkanıklığı, koanal polip, Endoskopik sinüs cerrahisi