KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

LARENKS KANSERLİ HASTALARDA TİROİD GLAND İNVAZYONUNU GÖSTERMEDE BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİNİN TANI DEĞERİ

Dr. Serdar KARAHATAY1, Dr. Uğur BOZLAR2, Dr. Timur AKÇAM1, Dr. Hakan SÖKEN1, Dr. Mustafa GEREK1
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: Bilgisayarlı tomografinin (BT) larenks kanserli hastalarda izlenebilen tiroid bezi invazyonunu ortaya koymadaki başarı oranının saptanması.

Materyal ve Metod: 1993 ve 2004 yılları arasında total larenjektomi ile birlikte lezyon ağırlıklı taraf tiroidektomi uygulanmış, ortalama yaşları 59.02±9.60 olan (38 ve 84 arasında değişen) 46 erkek olgunun kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Olguların preoperatif çekilmiş BT görüntülemeleri tiroid bezi invazyonu açısından yeniden değerlendirilmiş ve sipesmenlerden elde edilen histopatolojik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Olguların tümüne total larenjektomi ve boyun diseksiyonları uygulanmıştır. Kırk olguda (%86.8) hemitiroidektomi, 3 olguda (% 6.6) subtotal ve 3 olguda (% 6.6) total tiroidektomi uygulanmıştır. Histopatolojik olarak 5 olguda (%11) tiroid bezine invazyon saptanmıştır. BT’de 6 olguda (% 13.2) radyolojik bez invazyonu bildirilmiş, bunların ikisinde histopatolojik tutulum izlenmemiştir. Kırk olguda (% 86.8) tiroid bezi intakt olarak rapor edilmiş olup bu olguların birinde histopatolojik invazyon saptanmıştır. BT’nin tiroid bezi invazyonu tanısındaki sensitivitesi % 80, spesifitesi % 95.1, pozitif prediktif değeri 66.7 ve negatif prediktif değeri % 97.5 olarak hesaplanmıştır.

Sonuç: Preoperatif BT görüntülemesi total larenjektomi adayı larenks kanserli hastalarda tiroid glandın değerlendirilmesi için faydalı bir yöntem olarak izlenmektedir. Anahtar Kelimeler : Larenks kanseri, tiroidektomi, bilgisayarlı tomografi