KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 4

SEPTOPLASTİ SIRASINDA KULLANILAN NAZAL TAMPONLARIN KAN BASINCI ÜZERİNE ETKİLERİ

Mustafa Deniz YILMAZ, MD1; Ersel ONRAT, MD2; Ali ALTUNTAŞ, MD 1; Dayımi KAYA, MD 2; Orhan KAHVECİ, MD1;
Sefa DEREKÖY, MD1; Ataç ÇELİK, MD2
1Department of ENT, University of Kocatepe, Afyon, Turkey
2Department of Cardiology, University of Kocatepe, Afyon, Turkey
Giriş: Burun tamponları nazal operasyonlarda sıklıkla kullanılırlar ve pasajın akut ve tam obstrüksiyonuna yol açarlar. Çalışmamızın amacı septoplasti sırasında kullanılan nazal tamponların hastaların sistemik kan basıncı üzerine etkisini araştırmaktır.

Materyal ve Metod: Çalışmamıza randomize olarak seçilen ve septum deviasyonu tanısıyla ameliyat önerilen 40 hasta (24 erkek, 16 kadın) dahil edilmiştir. Yaşları 18-55 (ortalama 31,3±10,4) arasında değişmekteydi. Hastalar 20’şer hastadan oluşan 2 gruba ayrıldı. 1. grupta ameliyat sonrası Merocel tampon kullanılırken 2. grupta transseptal sütür yöntemi uygulandı. Yaş ve cinsiyet bakımından gruplara benzer 20 kişilik bir kontrol grubu oluşturuldu. Tüm hastalar ameliyat öncesinde ve ameliyatın 2. gününde (tamponluyken) 24 saatlik ambulatuar kan basıncı monitörizasyonuna tabi tutuldu. Veriler SPSS 10.0 programı kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Tampon konulan grupta, postoperatif 2. günde hastaların ortalama sistolik ve diastolik kan basınçlarının arttığı saptanmış ve bu artış istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Transseptal sütür konulan grupta ise ortalama sistolik ve diastolik kan basınçlarında hafif bir artış saptanmıştır, fakat ve bu artış istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0,05). Her iki grubun postoperatif ortalama sistolik ve diastolik kan basınçları karşılaştırıldığında, nasal tampon grubunun sonuçları belirgin derecede yüksek bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Nazal tamponlara bağlı akut üst solunum yolu obstrüksiyonunun normotansif hastaların kan basınçlarında (hem sistolik hem diastolik) belirgin artışa neden olduğu saptanmıştır. Bu nedenle kardiyolojik ve vasküler hastalığı olanlarda tampon kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Anahtar Kelimeler : Nazal obstrüksiyon, hipertansiyon, septoplasti, kan basıncı