KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 3

TİROİDEKTOMİDE NONREKÜRREN SİNİR VE KLİNİK ÖNEMİ: BİR OLGU SUNUSU

Dr. Sinan KOCATÜRK, Dr. Altan YILDIRIM, Dr. Tanfer KUNT
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye Tiroidektomi sırasında vokal kord paralizilerinin nadir fakat önemli sebeplerinden biri de nonrekürren larengeal siniridir (NRLS). NRLS’in anormal yerleşimi siniri cerrahi sırasında hasara yatkın kılmaktadır. Burada sunduğumuz vakada rekürren larengeal sinir klasik yerinde bulunamamış ve daha sonra diseksiyon mikroskop yardımıyla boyunda transvers planda yapılarak krikoaritenoid eklem bölgesinde horizontal planda sinir tanınmıştır. Hastamızda postoperatif vokal kord paralizisi gelişmemiştir. Anahtar Kelimeler : tiroidektomi, nonrekürren larengeal sinir