KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

BİLATERAL OTOSKLEROZ HASTALARINDA UNİLATERAL STAPES CERRAHİSİNİN POSTOPERATİF BULGULARI: HASTANIN YAŞI CERRAHİ SONRASI ODYOLOJİK SONUÇLARI ETKİLER Mİ?

Dr. Başak MUTLU1, Dr. Serpil Mungan DURANKAYA2, Dr. Aslı Çakır ÇETİN3, Dr. Selhan GÜRKAN2, Dr. Enis Alpin GÜNERİ3, Dr. Günay KIRKIM2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Odyometri, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Amaç: Çalışmanın amacı, primer tek taraflı stapedotomi uygulanan bilateral otoskleroz hastalarında postoperatif birinci yılda hava ve kemik yolu işitme eşikleri ile hava-kemik aralığı kapanmasının 40 yaş altı ve üstü bireylerde farklılık gösterip göstermediğinin analiz edilmesidir.

Gereç ve Yöntemler: Tek taraflı primer stapedotomi uygulanan bilateral simetrik iletim tipi işitme kaybına sahip otoskleroz hastalarının dosyaları geriye dönük olarak incelendi. 40 yaş altı ve üzeri hastaların operasyon öncesi ve postoperatif birinci yıl saf ses odyometri sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Pre ve postoperatif hava (sırasıyla, p=0.001, p=0.003) ve kemik yolu 0.5-3kHz işitme eşik ortalamalarının (sırasıyla, p<0.001, p=0.004) >40 yaş grubunda daha yüksek değerlere sahip olduğu belirlenmiştir. Pre ve postoperatif 4000-8000Hz hava yolu işitme eşik ortalamalarının >40 yaş grupta daha yüksek olduğu belirlenmiştir (sırasıyla, p=0.001, p=0.023). Ancak, pre ve postoperatif hava-kemik aralığı (HKA) ortalamaları (sırasıyla, p=0.705, p=0.772), postoperatif kemik yolu ortalama kazancı (p=0.899) ve hava-kemik aralığı kapanması ortalaması yaş gruplarına göre anlamlı farklılık göstermemiştir (p=0.659). Preoperatif HKA'nın 30dB ve üzeri olma oranları ile postoperatif hava kemik aralığının 10dB ve altında olma oranları da gruplar arasında anlamlı fark göstermemiştir (sırasıyla, p=0.574, p=0.443).

Sonuç: Operasyon sırasında 40 yaş ve altında olan hastaların pre ve postoperatif hava ve kemik yolu işitme eşik ortalamaları, 40 yaş üzeri gruptan anlamlı derecede daha iyi olmakla beraber; frekansa özgü veya ortalama pre ve postoperatif HKA değerleri ile post operatif HKA kapanma değerleri anlamlı farklılık göstermemiştir. Anahtar Kelimeler : Otoskleroz, stapedotomi, hava yolu işitme, kemik yolu işitme, hava-kemik aralığı