KBB-Forum 2022 , Cilt 21, Sayı 2

İŞİTSEL NÖROPATİ SPEKTRUM BOZUKLUĞUNDA KONTRALATERAL SUPRESYON İLE EFFERENT SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Mürteza AKTAŞ1,2, Dr. Serpil Mungan DURANKAYA1,3, Dr. Selhan GÜRKAN1,3, Dr. Günay KIRKIM1,3, Dr. Bülent ŞERBETÇİOĞLU1,4
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi, KBB Anabilim Dalı, Odyoloji Ünitesi, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi, KBB Odyoloji, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Odyometri Programı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, İzmir, Türkiye
4 İstanbul Medipol Üniversitesi, Odyoloji Bölümü, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Amaç: İşitsel nöropati spektrum bozukluğunun (ANSD) medial olivokoklear efferent sistem aktivitesi üzerine olan etkilerini anlık uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) ve kontralateral supresyon (KLS) kullanarak değerlendirmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntemler: TEOAE yanıtları 2 gruba ayrılmış 48 kulakta kaydedildi. İşitsel nöropati grubundan 24 kulağı (ortalama 51,2 ay), kontrol grubu ise 24 kulağı (ortalama 55,9 ay) araştırmaya dahil edildi. Her iki grubun TEOAE ölçümleri karşı kulakta gürültülü (geniş band gürültü, 60 dB SPL şiddetinde) ve gürültüsüz olarak kaydedildi.

Bulgular: ANSD ve kontrol grupları arasında kontralateral supresyon değerleri karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı fark gözlendi. KLS sonrası kontrol grubunun değerleri, öncekinden istatistiksel olarak anlamlı derecede düşüktü. ANSD grubunun KLS öncesi ve sonrası TEOAE sinyal-gürültü oranları (SNR) karşılaştırıldığında, ölçülen frekanslarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.

Sonuç: ANSD olgularında KLS uygulandığında anlamlı bir supresyon gözlenmemektedir. Kontrol grubunda KLS uygulandığında ise istatistiksel olarak da anlamlı supresyon görülmektedir. İşitsel nöropatili olgularda supresyon gözlenmemesi, efferent sistemin işlevsel olmamasından kaynaklanabileceği gibi hem afferent hem de efferent sistemin işlevselliğini yitirmesine bağlı olabilir. KLS, işitsel nöropatinin tanısında kullanılabilecek bir test bataryası olarak değerlendirilebilir. Ancak, işitsel nöropati tanısında kullanımına ilişkin daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : ANSD, işitsel nöropati, kontralateral supresyon, otoakustik emisyon, MOK efferent sistem