KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 2

PROFESYONEL SES KULLANICILARININ SESLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE SÜBJEKTİF TESTLERİN YERİ VE ÖNEMİ*

Dr. Müzeyyen DOĞAN
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi , KBB, İstanbul, Türkiye Giriş:
Bu çalışmada meslekleri nedeni ile seslerini yoğun olarak kullanmaları gereken ve herhangi bir ses problemi nedeni ile KBB kliniğine başvurmamış olan 150 kişideki ses bozukluğu problemleri subjektif testler ile değerlendirilmiştir.

Yöntem ve Gereçler:
Öğretmenler, satış elemanları, konservatuar öğrencileri, polis memurları, din görevlileri ve sekreterlerden herhangi bir ses problemi nedeni ile KBB kliniğine başvurmamış olan 25'er kişi randomize olarak seçilmiş olup, Ses Bozukluğu Skoru'na **(SBS) göre kendi seslerini değerlendirmeleri istenmiştir. Bu bireylerin ses kaliteleri aynı KBB uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra her iki test arasında korelasyon olup olmadığına bakılmıştır.

Bulgular:
Ses bozukluğu şikayeti ile KBB kliniğine başvurmamalarına rağmen çalışmaya alınan profesyonel ses kullanıcılarının çeşitli derecelerde ses problemi yaşadıkları görülmüştür. Ayrıca bu çalışmada biri hastanın diğeri değerlendiren kişinin subjektif değerlendimesini yansıtan SBS ve GRBAS arasında orta derecede bir korelasyon saptanmıştır (r=0.74).

Tartışma ve Sonuç:
Ülkemizde meslekleri nedeni ile seslerini yoğun olarak kullanan kişilerin yaşamakta oldukları ses problemlerine rağmen bu sorunları çok ilerlemedikçe profesyonel bir yardım arayışı içine girmedikleri görülmektedir. Ciddi ses bozuklukları ortaya çıkmadan önce problemlerin giderilebilmesi için öncelikle bireylerin kendilerinde bir ses problemi olduğunu farketmeleri ve bu amaçla da uygulama kolaylığı bulunan subjektif testlerin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Anahtar Kelimeler : profesyonel ses kullanıcıları, sübjektif testler, ses bozukluğu skoru