KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

KAS GERİLİM DİSFONİLİ HASTALARDA ABDOMİNAL (DİYAFRAM) SOLUNUM EĞİTİMİNİN AERODİNAMİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Bilal SİZER 1, MD; Sevcan ÖZALP 2, SLTs Aylin GÜL 3, MD; Melike DEMİR 4, MD;
1Memorial Diyarbakır Hospital, Ear, Nose and Throat Clinic, Diyarbakır, Turkey
2Selahattin Eyyubi Public Hospital, Speech and Language Therapy, Diyarbakır, Turkey
3Medical Park Hospital, Ear, Nose and Throat Clinic, Gaziantep, Turkey
4Dicle University School of Medicine, Chest Diseases Clinic, Diyarbakir, Turkey
Amaç: Bu çalışmada abdominal (diyafram) solunum eğitiminin, kas gerilim disfonisi üzerindeki etkinliği aerodinamik parametreler kullanılarak incelenmiştir.

Materyal- Metod: Kas gerilim disfonisi tanısı almış 18-65 yaş arası 60 hasta çalışmaya alındı. Kontrol grubuna ise 60 sağlıklı birey dahil edildi. Tüm katılımcıların solunum eğitimi öncesi maksimum fonasyon zamanı (/a/), maksimum /s/ süresi, maksimum /z/ süresi, s/z oranı, vital kapasite ve fonasyon katsayısı ölçüldü. Kas gerilim disfonisi olan gruba abdominal (diyafram) solunum eğitimi verildi. 4 haftalık solunum eğitimi sonrası aerodinamik parametreler tekrar ölçüldü. Kontrol grubuna ait veriler, abdominal (diyafram) solunum eğitimi öncesi hasta grubuna ait verilerle karşılaştırıldı. Daha sonra abdominal solunum eğitimi öncesi hasta grubu aerodinamik parametreleri ile eğitim sonrası hasta gurubu aerodinamik parametreleri birbirileri ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Abdominal (diyafram) solunum eğitimi öncesi hastalara ait aerodinamik parametrelerin; maksimum fonasyon zamanı, vital kapasite, s/z oranı ve fonasyon katsayısının kontrol grubundan istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği bulundu (p<0,05). Dört haftalık solunum eğitimi sonrası hasta verileri, solunum eğitimi öncesi hasta verileri ile karşılaştırıldığında s/z oranı hariç (p<0,05) diğer parametrelerde anlamlı değişiklik olmadığı görüldü (p>0,05).

Sonuç: Sesin ana kaynağı akciğerlerdeki havadır. Bu nedenle doğru ve etkili bir solunum, fonasyonun etkinliği ve devamlılığı için gereklidir. Her ne kadar bizim yaptığımız çalışmada aerodinamik parametrelerden vital kapasite, maksimum fonasyon zamanı ve fonasyon katsayısı üzerinde 4 hafta sonunda istatistiki bir anlamlı değişiklik izlenmese de adı geçen tüm parametrelerde olumlu değişiklikler izlendi. Dört haftalık sürenin kısa olabileceği düşünüldü. Aerodinaimk parametrelerden s/z oranı üzerinde ise abdominal (diyafram) solunum eğitiminin etkili olduğu görüldü. Anahtar Kelimeler : Kas gerilim disfonisi, s/z oranı, aerodinamik parametreler, maksimum fonasyon zamanı, fonasyon katsayısı