KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

TRANSKANAL ENDOSKOPİK TİP1 TİMPANOPLASTİ; İKİ FARKLI GREFTİN ANATOMİK VE FONKSİYONEL BAŞARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Dr. Nevzat DEMİRBİLEK1, Dr. Cenk EVREN1
1Medilife Beylikdüzü Hastanesi, KBB, İstanbul, Türkiye Amaç: Bu çalışmada, endoskopik yöntemle primer transkanal tip 1 timpanoplasti olan olgularda temporal kas fasyası ve tragal kartilaj perikondriyumun anatomik, fonksiyonel sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem ve Gereçler: Bu çalışma, timpanomeatal fleb elevasyonu yapılmadan gerçekleştirilen transkanal endoskopik tip 1 timpanoplasti olan 80 olgu (48 kadın 32 erkek; ort.yaş 30,2±6,9 yıl aralık 24-52 yıl) ile yapıldı. Çalışmaya alınan olgular, kullanılan greft tipine göre temporal kas fasyası (Grup A) ve tragal kartilaj perikondriumu (Grup B) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ameliyat sonrası 12.aylardaki zarın durumu ve saf ses odyometri sonuçları karşılaştırıldı.

Bulgular: Greft tutma başarısı Grup A da %90 iken Grup B %92,5 olarak bulundu. Greft tutma başarısı açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0.412). Grup A ve Grup B arasında preoperatif ve postoperatif hava-kemik aralığı (HKA) değerleri istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermemiştir (p=0.082 ve p=0.242). Grup A ve Grup B'de postoperatif HKA değeri preoperatif döneme göre anlamlı düşüş göstermiştir (p=0.001). Grup A ve Grup B arasında postoperatif HKA kazancı açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p=0.108).

Sonuç: Endoskopik timpanoplastide tragal kartilaj perikondriyumu ve temporal kas fasya greftlerinin anatomik ve fonksiyonel sonuçları başarılı bulunmuş olup herhangi birinin diğerine bir üstünlüğü bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler : Endoskopik timpanoplasti, fasya, perikondriyum, transkanal