KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 3

ANİ İDİYOPATİK SENSÖRİNÖRAL İŞİTME KAYIPLI HASTALARDA MONOSİT / HDL - KOLESTEROL ORANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Yusuf ÇAĞDAŞ KUMBUL1, Dr. Mehmet Emre SİVRİCE1, Dr. Vural AKIN1, Dr. Fevziye Burcu ŞİRİN2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı, Isparta, Türkiye
Amaç: Monosit / HDL-K oranı (MHO) inflamasyon belirteci olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız ani idiyopatik sensörinöral işitme kaybında (AİSNİK) MHO'yu hastalığın etiyopatogenezi ve prognozu açısından değerlendirmektir.

Yöntem ve Gereçler: Kulak Burun Boğaz (KBB) kliniğinde Ocak 2014 - Nisan 2020 tarihleri arasında AİSNİK nedeniyle tedavi edilen hastalar çalışmaya dahil edildi. Kontrol grubu KBB polikliniğine rutin muayene için başvuran hastalardan seçildi. Hastaların tedaviye yanıtları Siegel kriterlerine göre değerlendirilerek iki grup (tam iyileşen, tam iyileşmeyen) oluşturuldu. Grupların MHO'ları analiz edildi.

Bulgular: AİSNİK grubunda 70 (tam iyileşen: 31, tam iyileşmeyen:39 ), kontrol grubunda 59 hasta mevcuttu. Gruplar arasında cinsiyet ve yaş açısından anlamlı fark yoktu (p= 0.741, 0.269 sırasıyla). AİSNİK ve kontrol grubunun MHO'ları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark mevcuttu (p<0.001). Prognostik açıdan üç grubun (tam iyileşen, tam iyileşmeyen, kontrol) MHO'ları karşılaştırıldığında da anlamlı fark mevcuttu (p= 0.002).Yapılan ileri analiz sonucu kontrol grubu diğer iki gruptan anlamlı farklıydı (tam iyileşenler, tam iyileşmeyenler). Tam iyileşenler ve tam iyileşmeyenler grupları arasında anlamlı fark yoktu.

Sonuç: MHO'nun AİSNİK hastalarında kontrol grubuna göre yüksek çıkması etiyopatogenezde ateroskleroz ve sistemik inflamasyon olduğunu düşündürmektedir. Buna karşın AİSNİK'de MHO'nun prognostik değeri bulunamamıştır. Anahtar Kelimeler : İşitme Kaybı, Etiyopatogenez, Monosit /HDL-K oranı