KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 3

ENDOSKOPİK ENDONAZAL TRANSSFENOİDAL CERRAHİDE ERKEN DÖNEM DENEYİMİMİZ

Burçak SÖYLEMEZ 1, MD; Kasım DURMUŞ 2, MD; Adem BORA 2, MD; Hatice Reyhan EĞİLMEZ 3, MD; Ünal ÖZUM 1, MD;
1Department of Neurosurgery, Faculty of Medicine Sivas Cumhuriyet University 58140, Sivas/ Turkey
2Department of Otolaryngology, Faculty of Medicine Sivas Cumhuriyet University 58140, Sivas/ Turkey
3Department of Pathology, Faculty of Medicine Sivas Cumhuriyet University 58140, Sivas/Turkey
Amaç: Hipofiz tümörleri (HT) intrakranial tümörlerin %10-15'ini oluştururlar. HT'ü tanısı ile ameliyat edilen hastaların %90'ı hipofiz adenomudur (HA). HA'ların tedavisi farmakolojik, cerrahi ve radyoteropatik yöntemlerden oluşur. Endoskopik endonazal transsfenoidal cerrahisi (EETC) diğer cerrahi yöntemler ile karşılaştırıldığında daha az invaziv olması, panoramik görüntü sağlaması, anatomik yapıları ve komşulukları daha iyi değerlendirilmesi ve hastanede yatış süresinin kısa olması nedeniyle günümüzde daha sık uygulanmaktadır. Bu çalışmada, kliniğimizde EETC uygulanan 21 hastanın sonuçları değerlendirilmiştir.

Yöntem: Kliniğimizde 2016-2020 yılları arasında EETC'si uygulanan 21 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların 13'ü kadın ( % 61,90), 8'i erkek (% 38,09), yaş ortalaması 53,71 (24-73) idi.

Sonuçlar: Toplam 21 hastanın patoloji sonucuna göre 17 hipofiz adenomu, 3 Rathke kleft kisti ve 1 hipofizit olarak rapor edildi. Hastalarda 3'ünde rinore, 1'inde geçici diabetes insipitus (DI) ve 2'sinde hipofizer yetmezlik gelişti. Hastaların 2'si eks oldu.

Sonuç: Endoskopik deneyim kazanmak için dik bir öğrenme eğrisi mevcuttur ve peroperative koplikasyonların insidansında başlangıçta geçici bir yükseklik söz konusudur. Bizim sonuçlarımız literatür ile karşılaştırıldığında öğrenme eğrisinin başlangıcında olduğu göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Hipofiz adenomu, Endoskopik Endonazal Transsfenoidal Cerrahisi, Komplikasyon, Öğrenme eğrisi