KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 3

İŞİTME KAYIPLI BİREYLERDE KOKLEAR İMPLANTIN İŞİTSEL ALGI TEST SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uzm.Ody. Şeyda Bilgisu ERKEN1, Dr. Elife BARMAK2, Dr. Kemal KESEROĞLU3, Dr. Mehmet Hakan KORKMAZ4
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi , Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü, Ankara, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi , KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Amaç: Koklear implant kullanan prelingual hastaların preoperatif ve postoperatif dönemde yapılan işitsel algı test sonuçlarının retrospektif olarak incelenmesidir.

Yöntem ve Gereçler: Çalışmada, 3.basamak referans hastanesinde 2005-2015 tarihleri arasında koklear implant uygulanmış hastaların preoperatif ve postoperatif dönemdeki dosyalarından işitsel algı test sonuçları retrospektif olarak incelenmiştir. Çalışmamızda prelingual hastalar değerlendirilmiştir. Ayrıca prelingual hastalar implantasyon yaşına göre 4 alt grupta incelenmiştir. Hastaların koklear implantasyon sonrası işitsel algı test skorları preoperatif değerlerle karşılaştırılmış ve implantasyon yaşının işitsel algı test skorları üzerine olan etkisi araştırılmıştır.

Bulgular: Prelingual 80 hasta mevcuttu. Çalışmaya dahil edilen 80 hastanın hepsinde postoperatif dönemde yapılan işitsel algı test skorları preoperatif dönemdeki skorlarına göre istatistiksel olarak anlamlı artış gözlendi (p<0.05). Hastaların preoperatif dönemde implantasyon yaşına göre yapılan değerlendirmede; 48 ay üzerinde olan grubun işitsel algı test skorlarının diğer yaş gruplarına göre istatistiksel olarak anlamlı yükseklik saptandı (p<0.05). Postoperatif dönemde ise tüm yaş grupları arasında anlamlı fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Koklear implant ile tüm hastaların işitsel performanslarında iyileşme gözlenmiştir. Prelingual grupta, implantasyon yaşı küçüldükçe işitsel algı gelişimleri daha belirgindir. Ayrıca 48 ayı geçmiş olan grup da çok iyi bir eğitsel değerlendirmeyle koklear implantasyondan fayda sağlanabileceği görülmüştür. Anahtar Kelimeler : İşitme kaybı, koklear implant, işitsel algı, işitsel rehabilitasyon