KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

KELEBEK KIKIRDAK TİMPANOPLASTİDE ENDOSKOPİK VE MİKROSKOBİK TEKNİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Ergün SEVİL 1, MD; Ahmet DOBLAN 2, MD;
1Trabzon Kanuni Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology, Trabzon, Turkey
2Mehmet Akif Inan Training and Research Hospital, Otorhinolaryngology, Şanlıurfa, Turkey
Amaç: Kelebek kıkırdak timpanoplasti uygulanan hastalarda endoskopik ve mikroskobik tekniklerin arasındaki farkları araştırmak.

Gereç ve yöntem: Endoskopik ve mikroskobik kelebek kıkırdak timpanoplasti uygulanan 87 hasta çalışmaya alındı. Gruplar arasında, ortalama odyometrik sonuçlar ameliyat öncesi ve ameliyattan altı ay sonra 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz ve 4000 Hz"de hava ve kemik iletim eşiklerinde değerlendirildi. Ameliyat öncesi ve sonrası saf ses odyometrisi (SSO), hava kemik boşluğunda azalma, hava kemiği boşluğu (HKB) ve işitme kazancı hesaplandı.

Bulgular: Ameliyat öncesi ve sonrası ölçülen ortalama HKB değerinde, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (24.9 ± 7.5 dB ve 23.7 ± 6.5 dB; 16.7 dB ± 5.2 ve 15.9 dB ± 5.8dB). Her iki grupta da ameliyat sonrası HKB değeri, ameliyat öncesi HKB değerinden daha düşük bulundu (p <0.05). HKB değerinin ortalama iyileşmesi değerlendirildiğinde; mikroskobik timpanoplasti grubu ile endoskopik timpanoplasti grubu (8.2 ± 5.9 dB ve 7.8 ± 5.3 dB (p = 0.896) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç: Mikroskobik ve endoskopik gruplar arasında greft başarı oranı ve işitme sonuçları açısından benzerlik bulunmaktadır. Anahtar Kelimeler : Mikroskobik; endoskopik; kelebek; kartilaj; timpanoplasti