KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

VOKAL KORD DİSPLASTİK LEZYONLARINDA İNVAZİV KARSİNOM GELİŞME RİSKİ: UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

Dr. Mehmet Özgür PINARBAŞLI1, Dr. Melek Kezban GÜRBÜZ1, Dr. Tankut UZUN1, Dr. Fatma KAYA2, Dr. Mustafa AÇIKALIN2, Dr. Ercan KAYA1, Dr. Erkan ÖZÜDOĞRU1
1Esogü Tıp Fakültesi, KBB, Eskişehir, Türkiye
2Esogü Tıp Fakültesi, Patoloji, Eskişehir, Türkiye
Giriş-Amaç: Larinks kanserlerin de erken tanı ve tedavinin şekli hastanın yaşam süresi üzerinde belirleyicidir. Displastik larinks lezyonları, larinks kanserleri için önemli bir predispozan faktördür. Bu nedenle vokal kordlarında displastik lezyon saptanan hastaların yakın takibi gerekir. Çalışmamızda, vokal kord displastik lezyonu (displazi, karsinoma in situ) saptanan hastalar retrospektif olarak incelenerek uzun dönem takiplerinde invaziv karsinom gelişme oran ve sebeplerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2010 - Ocak 2019 tarihleri arasında direkt laringoskopi ile biyopsi yapılan ve patoloji sonuçları displazi ve karsinoma insitu olarak raporlanan 92 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik özellikleri, sigara kullanım öyküleri, takip süreleri, lezyonların invaziv karsinoma dönüşme oranları tespit edilmiştir.

Bulgular: Vokal kord displastik lezyon tanısı alan 92 hastanın 89"u (%96,7) erkek, 3"ü (%3,3) kadındı. Ortalama yaş 65 (32-89) olarak bulundu. Hastaların patoloji sonuçları incelendiğinde 20 (%21,7) hastanın karsinoma in situ, 72 (%78,3) hastanın ise değişik derecelerde displazi tanısı aldığı gözlendi. Displazi saptanan hastalar kendi içinde sınıflandırıldığında, 18 (%25) hasta "şiddetli dereceli", 26 (%36,1) hasta "orta dereceli", 28 (%38,9) hasta "hafif dereceli" displazi olduğu görüldü. Ortalama takip süremiz 28 ay olarak hesaplandı. Takipler sırasında 10 (%10,8) hastada invaziv karsinom geliştiği görüldü. Karsinoma in situ tanısı alan 20 hastanın 3"ünde (%15) , şiddetli dereceli displazi tanısı alan 18 hastanın 3"ünde (%16,6), orta dereceli displazi tanısı alan 26 hastanın 2"sinde (%7,7), hafif displazi tanısı alan 28 hastanın 2"sinde (%7,1) invaziv karsinom geliştiği saptandı.

Sonuç: Displastik larinks lezyonları larinks kanseri gelişimi açısından predispozan bir faktördür. Özellikle "karsinoma in situ" ve "şiddetli dereceli displazi" saptanan hastalar invaziv karsinom gelişme riski sebebiyle yakın takip altında tutulmalıdır. Bu hastalar videolaringostroboskopi takibiyle izlenerek lezyon morfolojisi ve büyüklüğündeki değişimlere göre tanı ve tedavi planlanması yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Displazi, Karsinoma in situ, İnvaziv karsinom, Larinks, Vokal kord