KBB-Forum 2004 , Cilt 3, Sayı 1

ERKEN EVRE (T1-2 N0) ORAL DİL KANSERİNDE TÜMÖR KALINLIĞININ GİZLİ METASTAZ ORANLARINA ETKİSİ VE BOYUNA YAKLAŞIM

Dr. Sinan KOCATÜRK1, Dr. Ünsal HAN2, Dr. Ata Türker ARIKÖK2, Dr. Aykut BABİLA3, Dr. Binnur ÖNAL2
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Patoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II.KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
Amaç: Bu çalışmada erken evre oral dil kanserinde tümör kalınlığı, gizli metastaz oranları araştırılmış ve boyuna yaklaşımımız tartışılmıştır.

Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya erken evre skuamoz hücreli dil kanseri (T1-2NoMo) olan 22 hasta alındı. Hastalara primer tümör rezeksiyonuyla eş zamanlı elektif boyun diseksiyonu uygulandı. Histopatolojik incelemede gizli metastaz oranları ve tümör derinliğinin gizli metastaz gelişimine etkisi incelendi.

Bulgular: 8 (%36) hastada gizli metastaza rastlandı. Gizli metastaz oranı T1 tümörler için %28, T2 tümörler için %40 bulundu. Tümör kalınlığı T1 tümörlerde ortalama 3.71 mm, T2 tümörlerde 8.33 mm saptandı. 3mm’nin altındaki tümörlerde gizli metastaza rastlanmadı. Tümör kalınlığının T evresine paralel olarak artış göstermesine rağmen (p<0.05) tümör derinliği ile gizli metastaz oranları arasında korelasyon saptanmadı (p>0.05).

Sonuç ve Tartışma: 3 mm.den kalın tüm erken evre dil tümörlerinde, yüksek gizli metastaz riskinden ötürü elektif boyun diseksiyonu uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler : gizli metastaz, dil kanseri, boyuna yaklaşım