KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 1

ENGELLİ SAĞLIK KURULU RAPORLARINDA KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARININ DAĞILIMI VE TOPLAM ENGEL ORANLARINDAKİ YERİ

Dr. Murat BINAR1, Dr. Fatma Ceyda AKIN ÖÇAL1, Dr. Ceren KARAÇAYLI1, Dr. Emine Ceren ERSÖZ ÜNLÜ1, Dr. Mehmet Burak AŞIK1, Dr. Buket CANDA1
1Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Türkiye Amaç: Bu çalışmanın amacı, engelli sağlık kurulu raporlarında (ESKR) kulak burun boğaz (KBB) hastalıklarının çeşitliliğini ve dağılımını belirlemek ve bu hastalıkların tüm klinikler içindeki yerini ortaya koymaktır.

Gereç ve yöntem: Çeşitli sağlık sorunları nedeniyle ESKR almak amacıyla 1 Kasım 2016 - 30 Nisan 2018 tarihleri arasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB polikliniğine başvuran hastaların demografik özellikleri, muayene bulguları, KBB engel oranları, toplam engel oranları ve işitme kaybı dereceleri hastane otomasyon sisteminden retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: Çalışma verilerinin elde edildiği 18 aylık zaman diliminde ESKR almak için toplam 4195 hasta başvurmuştur. Bu hastaların 582'sinin (%13,87) rapor içeriğinde KBB polikliniği de yer almıştır. Bu 582 hastanın 374'ü erkek (%64,26), 208'i kadın (%35,73) olup, yaş ortalaması 42,31 ± 26,70'tir. Hastaların KBB hastalıklarından kaynaklanan engel oranı ortalaması %27,13 olarak saptanmıştır. KBB hastalıklarının tüm hastalıklar içindeki yeri %40,26 olarak saptanmıştır. Engel oranı oluşturan patolojiler; 487 hastada işitme kaybı, 105 hastada konuşma bozukluğu, 75 hastada orta kulak/kulak zarı patolojileri, 16 hastada hava yolu problemleri, 13 hastada yutma bozukluğu, 10 hastada aurikula/dış kulak yolu patolojileri, 19 hastada ise diğer patolojiler olarak sınıflandırılmıştır. İşitme kaybı tespit edilen 487 hastanın 385'inde sensörinöral tip (%79,1), 55'inde iletim tipi (%11,3) ve 47'sinde mikst tip işitme kaybı (%9,6) saptanmıştır. KBB polikliniğine başvuran 54 hastaya (%9,27) KBB yönünden herhangi bir engel oranı uygun bulunmamıştır.

Sonuç: KBB hastalıkları, ESKR'nda engel oranı oluşturabilecek hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahiptir. Engelli yönetmeliklerinin düzenlenmesi, eksiklerinin giderilmesi ve engelli hastaların hayat koşullarının iyileştirilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Kulak Burun Boğaz hastalıkları, Engelli kişiler, epidemiyoloji