KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 3

EFÜZYONLU OTİTİS MEDİADA MODİFİYE POLİTZERİZASYON YÖNTEMİNİN ETKİNLİĞİ

Dr. Sevinç BAYRAK1, Dr. İrfan YORULMAZ2
1Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi, Ankara, Türkiye
Amaç: Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı EOM'da, orta kulağın ventilasyonunun sağlanmasında non-invaziv bir yöntem olan modifiye politzerizasyon yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi ve kulak zarına yönelik cerrahi girişimleri azaltıp azaltmadığının araştırılmasıdır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 20 hasta dahil edilmiş olup her bir hastanın ailelesine otomatik insuflasyon cihazı EarPopperR (New York, U.S.A., patent numarası:5419762) verilerek cihaz kullanımı öğretildi. Ailelerden bu uygulamayı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez cihazı uygulamaları istendi. Hastalar her hafta kontrole çağrılarak otolojik muayene, timpanogram ve stapes refleksi sonuçları ile değerlendirildi. Üç parametrede de düzelme görülen olgular takipten çıkarılarak 1 ay sonra kontrole çağrıldı. 12 hafta içerisinde düzelme görülmeyen olgulara cerrahi tedavi önerildi.

Bulgular: On iki hafta sonunda %80 oranında düzelme tespit edildi. Düzelmenin ortalama 6±1 haftada gerçekleştiği görüldü. Düzelen olguların 1. ay kontrolünde 2 olguda (%10) nüks saptanırken bu çocuklardan biri yine politzerizasyon yöntemiyle düzeldi. Sonuç olarak olguların %75'i cerrahi müdahaleye gerek kalmadan iyileşti. Adenoid hipertrofisi olan olgularda, düzelme oranı ve hızının, adenoid hipertrofisi olmayan olgulara göre istatistiksel olarak anlamlı şekilde daha düşük olduğu saptandı.

Sonuç: Modifiye politzerizasyon yöntemi dört haftadan uzun sürede, günlük birden fazla kullanımda etkin bir tedavidir ve cerrahi tedavi kararından önce uygulanmalıdır. Anahtar Kelimeler : Efüzyonlu Otitis Media (EOM), Politzerizasyon, İnsuflasyon, Otitis Media With Effusion (OME), Politzerization, İnsufflation