KBB-Forum 2018 , Cilt 17, Sayı 2

SEPTOPLASTİNİN MEAN PLATELET VOLUME VE İNFLAMASYON MARKERLARI ÜZERİNE ETKİSİ

Bülent ULUSOY1, MD; Kazım BOZDEMİR2, MD; Halil İbrahim MİŞE3, MD; Ahmet KUTLUHAN2, MD; Mehmet Hakan KORKMAZ2, MD
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB, Konya, Turkey
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB, Ankara, Turkey
3Kaçkar Devlet Hastanesi , KBB, Rize, Turkey
Amaç: Nazal septum deviasyonu, obstruktif bir patoloji olmakla birlikte inflamasyon ile de ilişkili olabilen bir durumdur. Bu çalışmamızda bariz burun tıkanıklığına yol açan septum nazi deviasyonu olan hastalarda mean platelet volüm (MPV), platelet distrubution width (PDW), nötrofil lenfosit oranı (NLR) ve platelet lenfosit oranı (PLR) ile septum deviasyonu arasındaki ilişkiyi ve ameliyattan sonra bunun ne şekilde etkilendiğini araştırmayı amaçladık.

Gereç Yöntem:< Bu prospektif çalışmada, septoplasti endikasyonu konulan 29 birey hasta grubu olarak ve 31 sağlıklı gönüllü birey ise kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Kontrol ve hasta grubları MPV, PDW, NLR, PLR, Platelet sayısı ve White blood cell (WBC) değerleri açısından karşılaştırıldı. İstatistiksel değerlendirmelerde anlamlılık sınırı 0.05 olarak kabul edildi.

Bulgular:< Septum deviasyonu olan hastaların ameliyat öncesi ile kontrol grubu karşılaştırıldığında MPV ve PDW düzeylerinin hasta grubunda istatistiksel olarak anlamlı oranda yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Hasta grubunda ameliyat öncesi ve sonrası değerler karşılaştırıldığında ise operasyon öncesine göre operasyondan 1 ay sonra Platelet sayısında 6,72 birimlik artış tespit edilirken MPV değerinde 0,47 birimlik, PDW değerinde ise 0,91 birimlik bir azalma olduğu görüldü (p<0.05).

Sonuç: Ameliyat gerektiren nazal septum deviasyonu olan hastalarda MPV ve PDW değerlerinin yüksek olduğu görüldü. Buna ek olarak MPV ve PDW değerlerindeki bu yüksekliğin ameliyattan sonra düzeldiği tespit edildi. Anahtar Kelimeler : Burun tıkanıklığı, İnflamasyon, mean platelet volüm, platelet aktivasyonu, nazal cerrahi prosedürler