KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 3

KOMPANSE KONKA HİPERTROFİSİ PATOGENEZİNDE BÜYÜME FAKTÖRLERİNİN ROLÜ

Tevfik SÖZEN1, MD; Emel TAHİR2, MD; Nazmiye DİNÇER3, MD; Oğuz KUŞÇU1, MD; Taner YILMAZ1, MD
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt SUAM, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Ankara, Turkey
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Atatürk EAH , Patoloji Kliniği, Ankara, Turkey
Giriş: Alt konka hipertrofisi genellikle kontrolateral septum deviasyonuna bağlı oluşur ve bu karşılıklı mekanizma mukozayı kuruma ve krutlanmaya neden olabilecek aşırı hava akımından korur.

Amaç: Bu çalışma nazal septum deviasyonuna sekonder gelişen kompanse alt konka hipertofisinde vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), epidermal büyüme faktörü (EGF), temel fibroblast büyüme faktörü (b-FGF), nöral büyüme faktörü (NGF) ve kemik morfogenetik büyüme faktörü protein 2 nin (BMP-2) rolünü hipertrofik ve normal konkaları inceleyerek ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Materyal-Metod: Bu tek merkezli prospektif çalışmaya septoplasti ve konka rezeksiyonu uygulanan, septum deviasyonu ve kontrolateral konka hipertrofisi olan 49 hasta dahil edilmiştir. Her iki alt konka spesmenleri epitel, submukozal duktus, perivasküler alan ve kemik açısından immunohistokimyasal olarak incelenmiştir. Anti-VEGF, anti-EGF, anti-BMP-2, anti-b-FGF and anti-NGF boyamaları normal ve hipertrofik konkalarda incelenmiştir.

Bulgular: Hem konka hipertrofisi olan hem de olmayan grupta epitel, submukozal duktus, perivasküler bölge ve kemik benzer anti-VEGF, anti-EGF, anti-b-FGF, anti-NGF and anti-BMP-2 boyanma skoru göstermişlerdir. Büyüme faktörlerinin ekspresyonu yönünden hipertrofik ve normal konka arasında istatistiksel anlamlı fark bulunamamıştır. Bu çalışma septum deviasyonu ve kompanse konka hipertrofisinde büyüme faktörlerinin etkisini inceleyen ilk çalışmalardan biridir.

Sonuç: Bu çalışma hem normal hem de hipertrofik konkada büyüme faktörlerinin etkisini incelemiş fakat sonuç olarak normal konka ile hipertrofik konka arasında büyüme faktörlerinin ekspresyonu açısından anlamlı fark bulunamamıştır. Gelecekteki çalışmalarda başka mekanizmalar ve genetik değişiklikler konu edinilmelidir. Anahtar Kelimeler : Nazal konka, nazal septum, büyüme faktörleri