KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 2

ÇOCUKLARDA ENDOSKOPİK SİNÜS CERRAHİSİ: 10 YILLIK TECRÜBEMİZ

Dr. Mitat ARICIGİL1, Dr. Abitter YÜCEL2
1Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz, Konya, Türkiye
2Horasan Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Erzurum, Türkiye
Giriş: Endoskopik endonazal cerrahi, son yıllarda daha invaziv ve daha az başarılı olan eksternal yaklaşımlara göre daha çok tercih edilen bir cerrahi prosedür olmuştur. Ancak bu cerrahi prosedür uygun endikasyonlarda yapılmalı ve meydana gelebilecek komplikasyonlara karşı dikkatli olunmalıdır. Bu çalışmada, endoskopik sinüs cerrahisi(ESC) yapılan çocuk hastaların tanılarını, intraoperatif, postoperatif komplikasyonlarını ve nüks oranlarını analiz etmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2007-Ocak 2017 yılları arasında ESC operasyonu geçiren çocuk hastaların dosyaları retrospektif olarak tarandı. 98 pediyatrik hastanın demografik bilgileri, preoperatif tanıları, intraoperatif bulguları, komplikasyonları ve takip sonuçları dosyalardan kaydedildi.

Bulgular:Hastaların 45'i kadın iken 53'ü erkekti ve yaşları 5 ile 17 arasında değişmekteydi. 43 hastanın(% 43.8) tanısı antrakoanal polip iken 31 hastanın (%31.6) nazal polipti ve 24 hastanın (%24.4) ise kronik sinüzitti. ESC esnasında 3 hastada intranazal minör kanama gelişti 2 hastada ise orbitaya kısmi penetrasyonu oldu(minör komplikasyon). Toplamda 3 hastada ise postoperatif dönemde intranazal sineşi gelişti.

Sonuç: Bu çalışmada kronik sinüzit grubunda operasyon esnasında majör veya minör herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. Nazal polip grubunda majör komplikasyon görülmezken 5 hastada minör komplikasyon gelişti. Nazal polipozis nedeniyle opere olan 3 hastada postoperatif dönemde nazal sineşi gelişti. Rekürrens özellikle ek hastalığı olan hastalarda görüldü. Anahtar Kelimeler : Çocuk, endoskopik, sinüs cerrahisi