KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 4

KRONİK SİNÜZİTTE BAKTERİYOLOJİ VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI

Dr. Altan YILDIRIM1, Dr. Hakan ERDEM2, Dr. Tanfer KUNT3, Dr. Ercan CANBAY4
1Kızılay Tıp Merkezi, KBB, Sivas, Türkiye
2Kızılay Tıp Merkezi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Sivas, Türkiye
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB, Sivas, Türkiye
4Cumhuriyet Universitesi Tıp Fakültesi, KBB, Sivas, Türkiye
Kronik sinüzit toplumda belirgin bir oranda izlenen ve uzun dönemde ciddi morbiditelere sebep olabilen bir hastalıktır. Tedavi amacıyla geniş spektrumlu çok sayıdaki antibiyotiğin sık kullanılması kronik sinüzit bakteriyolojisinde ve bu bakterilerin antibiyotik duyarlılıklarında değişikliklere sebep olabilmektedir. Sinüzit bulguları ile tıbbi tedavi alan, ancak şikayetleri üç aydır geçmeyen ve endoskopik muayene ve bilgisayarlı tomografi bulguları ile kronik sinüzit tanısı alan 73 hasta bakteriyolojik olarak incelendi. Kuagulaz negatif stafilakok (KNS) en yüksek oranda (%57.5) izlendi ve siprofloksasin en yüksek düzeyde (%86.3) duyarlılık gösterdi. Anahtar Kelimeler : Kronik sinüzit, bakteriyoloji, antibiyotik duyarlığı