KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 4

TIKAYICI UYKU APNESİ SENDROMUNDA PLASMA İNTERLÖKİN-6, İNTERLÖKİN-10 VE TÜMÖR NEKROZİS FACTOR -α DÜZEYLERİ

Oğuz KUŞCU, MD; Taner YILMAZ, MD; Tevfik SÖZEN, MD; Oğuz ÖĞRETMENOĞLU, MD
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB, Ankara, Turkey Bu klinik çalışmada Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendromunda(TUAS) plasma IL-6,IL-10 ve TNF-α düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Yapılan Polisomnografik sonuçlarına göre Apne-Hipopne indeksi (AHI) 5 ve üzerinde olan 42 hasta ile AHI 5'in altında olan 40 hasta kontrol grubu olarak ele alınmıştır. Her iki gruptaki hastaların plasma IL-6,IL-10 ve TNF-α düzeyleri saptanmıştır.

Plasma IL-6 düzeyi TUAS grubunda kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek saptanmakla beraber hastalık şiddeti ile doğru orantılı olarak artış göstermektedir. Ortalama plasma IL-10 düzeyi TUAS grubunda kontrol grubuna göre anlamlı dercede düşük olarak saptanmakla beraber hastalık şiddeti ile ters orantılı olduğu saptanmıştır. Plasma TNF-α düzeyi TUAS ile veya hastalık şiddeti ile istatistiksel olarak herhangi bir değişim göstermemiştir. Lineer regresyon testinde TNF-α'nın bağımsız faktör olarak sadece IL-6 düzeyinden etkilendiği saptanmıştır. Il-6 düzeyi arttıkça TNF-α düzeyinin de artmakta olduğu saptanmıştır. IL-10 düzeyini bağımsız olarak etkileyen herhangi bir faktör saptanmamıştır. Ayrıca TNF-α düzeyinin yaşla ile korrele olduğu saptanmıştır.

İnflamatuar sitokinlerden IL-6 düzeyinin artması ve IL-10 düzeyinin azalmasının TUAS olan hastalarda önemli sağlık sorunlarına yol açabileceği aşikardır. Bu yüzden bu iki sitokinin TUAS'daki olası sistemik hasardan sorumlu olması dolayısıyla TUAS olan hastalarda ölçülebilir bir parametre olarak rutin kullanıma girmesi ve özellikle erkek hastalarda tedavi planlanmasında kullanılması bu çalışma tarafından önerilmektedir. Anahtar Kelimeler : İnterlökinler;interlökin-10;interlökin-6; uyku apnesi, tıkayıcı; sitokin; tümör nekrozis faktör-alpha