KBB-Forum 2015 , Cilt 14, Sayı 2

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA ALERJİK RİNİT REÇETELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ICD-10 KODLARIYLA UYUMU

Dr. Yusuf Özgür BİÇER, Dr. Serap KÖYBAŞI, Dr. Mesut ORAL
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Bolu, Türkiye Amaç: Bu çalışmada bir 3. basamak sağlık kuruluşunda alerjik rinit reçetelerinin araştırılmasını ve bu reçetelerdeki ICD-10 tanı kodlarının tutarlılığını araştırmayı hedefledik.

Yöntem ve gereçler: Hastane veri tabanı Haziran 2011 ve Haziran 2014 tarihleri arasında KBB polikliniğine giriş yapmış alerjik rinit tanılı hastalar için tarandı. J30.1, J30.2, J30.3 ve J30.4 tanı kodları kullanılmış hasta girişlerine ait yaş, cinsiyet, başvuru tarihi, yakınma, ek olarak girilmiş diğer ICD-10 tanı kodları ve reçete bilgileri kaydedildi.

Bulgular: Polikliniğimize toplam 81559 giriş yapıldığı ve bu girişlerin 9833'ünde (%12) alerjik rinit tanısı olduğu görüldü. Sadece alerjik rinit tanısı olan 2434 (%24.8) giriş vardı.7399 (%75.2) girişte ise alerjik rinite ek olarak 1 veya daha fazla tanı vardı. Alerjik rinit tanısına eşlik eden 112 değişik tanı olduğu gözlendi. Alerjik rinit ile birlikte en sık akut rinosinüzit tanısı girilmişti (n=3006). Kronik rinosinüzit tanısına sadece 161 hasta girişinde rastlandı. 9833 girişten reçeteli olan 7723 girişte toplam 21012 kalem ilaç yazılmış olduğu görüldü. Reçetelerde toplam 6069 topikal nazal steroid ve 3631 antibiyotik vardı.

Sonuç: ICD-10 tanı kodları sağlık politikalarına yön verecek istatistik verilere ve bilimsel çalışmalara kaynak oluşturabilirler. Bunun için tanı kodlarının doğru kullanımı önemlidir. ICD-10 tanı kodlarının yanlış kullanımında sosyal güvenlik ve sağlık politikalarının da dolaylı rolü olabilir. ICD-10 tanı kodları veri olarak kullanılırken her zaman düşünülen tanıya işaret etmeyebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar Kelimeler : ICD-10, alerjik rinit, rinosinüzit, reçete