KBB-Forum 2014 , Cilt 13, Sayı 4

SUBMANDİBÜLER BEZ PLEOMORFİK ADENOMLARI

Dr. Mehmet DURMUŞOĞLU1, Dr. Ersoy DOĞAN1, Dr. Melih Arif KÖZEN1, Dr. Sülen SARIOĞLU2, Dr. Erdener ÖZER2, Dr. Taner Kemal ERDAĞ1, Dr. Ahmet Ömer İKİZ1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Giriş: Bu çalışmada submandibüler bez kitlesi nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan ve patolojik inceleme sonucunda pleomorfik adenom tanısı alan hastaların klinik bulguları ile birlikte tanı ve tedavi özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlandı.

Yöntem ve Gereçler: Nisan 2003 - Şubat 2014 tarihleri arasında submandibüler bez kaynaklı kitle nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan ve pleomorfik adenom tanısı alan olguların dosyaları geriye dönük olarak taranarak; tanı, tedavi ve izlem özellikleri not edildi.

Bulgular: Primer cerrahi olarak submandibüler bez eksizyonu uygulanan dokuz hasta ile boyun nüksü nedeni ile revizyon cerrahi olarak suprahyoid boyun diseksiyonu uygulanan bir hasta çalışmaya dahil edildi. Primer cerrahi uygulanan hastaların tümüne cerrahi öncesi ultrasonografi (USG) yapıldı. Bu hastalardan dördü ek olarak bilgisayarlı tomografi (BT), dördü manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirildi. Primer cerrahi uygulanan dokuz hastaya da ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) yapıldı. İİAB sonucunda bir hastada tanısal açıdan yetersiz bulgular, iki hastada benign sitolojik bulgular, iki hastada pleomorfik adenom ile uyumlu sitolojik bulgular, dört hastada ise düşük dereceli neoplazi ile uyumlu bulgular saptandı. Toplam altı hastaya peroperatif donuk kesit incelemesi yapıldı. Yapılan donuk kesit incelemelerin tümü pleomorfik adenom ile uyumlu olarak bildirildi. Primer ve revizyon cerrahi uygulanan tüm hastaların patoloji sonuçları cerrahi sınırların salim olduğu pleomorfik adenom olarak raporlandı. Klinik izlemlerinde hastaların hiçbirisinde nüks saptanmadı.

Sonuç: Submandibüler bez kitlelerinin preoperatif değerlendirilmesi dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Görüntüleme tetkikleri önemli bilgiler verse de spesifik bulgular elde edilememektedir. Preoperatif dönemde yapılan İİAB benign-malign tümör ayrımının yapılmasına katkı sağlasa da, peroperatif donuk kesit inceleme ile malignite tanısının ekarte edilmesi gerekebilmektedir. Donuk kesit inceleme cerrahinin kapsamının belirlenmesi için gereklidir. Anahtar Kelimeler : Donuk kesit inceleme, ince iğne aspirasyon biyopsisi, pleomorfik adenom, submandibüler bez