KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 2

TOTAL LARENJEKTOMİ SONRASI PERİSTOMAL NÜKS

Dr. Ersoy DOĞAN1, Dr. Nesibe Gül YÜKSEL ASLIER1, Dr. Fadime AKMAN2, Dr. Sülen SARIOĞLU3, Dr. Ahmet Ömer İKİZ1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
Amaç: Total larenjektomi sonrası peristomal nüks gelişen hastalardaki klinik ve patolojik bulguların analiz edilerek peristomal nüks gelişimine katkıda bulunan risk faktörlerinin tespit edilmesi ve korunmaya yönelik alınabilecek önlemlerin tartışılması.

Yöntem ve Gereçler: Yassı hücreli larenks karsinomu nedeniyle total larenjektomi uygulanan 145 hastanın dosya kayıtları geriye dönük olarak incelendi ve peristomal nüksü olan hastalar tespit edildi. Tümörün larenksteki yerleşim bölgesi, subglottik tümöral uzanım, total larenjektomi öncesi trakeotomi varlığı ve trakeotomili kalış süresi, paratrakeal lenf nodu metastazı, cerrahi sınır pozifliği ve adjuvan radyoterapi gibi klinikopatolojik özelliklerin peristomal nüks gelişimine katkısı araştırıldı.

Bulgular: Sekiz hastada (% 5.5) peristomal nüks gelişti. Total larenjektomi ile peristomal nüks gelişimi arasındaki süre ortalama 10.7 ay'dı. Subglottik uzanımın peristomal nüks riskini istatistiksel olarak anlamlı derecede artırdığı görülürken (p=0.001), diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0.05). Peristomal nüksü olan ve olmayan hastaların trakeotomili kalma süreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmadı (p=0.25). Peristomal nüks gelişmiş olan tüm hastalarda histopatolojik olarak kanıtlanmış subglottik invazyonun olduğu görüldü. Subglottik tümöral invazyonu ve ameliyat öncesi trakeotomisi olmasına karşın adjuvan radyoterapi almayan iki hastada da peristomal nüks gelişti.

Sonuç: Çalışmamızdan elde edilen sonuçlar, subglottik tümöral uzanım ve trakeotomi birlikteliğin peristomal nüks oluşumunda en önemli risk faktörü olduğunu, bu hastalarda adjuvan radyoterapi uygulamasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Anahtar Kelimeler : Larenks karsinomu, peristomal nüks, total larenjektomi, subglottik uzanım