KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 1

POSTERİOR BURUN KANAMALARININ TEDAVİSİNDE İPLİ SİNÜS TAMPONLARININ KULLANIMI VE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Gaffar ASLAN
Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Florence Nightingale Hastanesi, KBB ve BBC, İstanbul, Türkiye Amaç: Posterior burun kanamalarının tedavisinde ipli sinüs tamponlarının kullanımı ve etkinliğinin değerlendirilmesi.

Gereç ve Yöntem: Posterior burun kanamalı, yaşları 28-73 arasında değişen, 6'sı bayan (%35) ve 11'i erkek (%65) olmak üzere toplam 17 hasta bu çalışmaya dahil edildi. Kanamaya neden olacak tümör, polip, yabancı cisim, nazal fraktür, primer koagülopatiler ve anterior epistaksisli hastalar çalışma dışında bırakıldı. Olguların semptom ve bulguları, burun kanama lokalizasyonu, eşlik eden sistemik hastalıkları, uygulanan tedaviler ve rekürrensler prospektif olarak değerlendirildi. Takip süreleri 6-9 aydı (ortalama 7 ay).

Bulgular: 17 olgunun tamamında burun kanaması tek taraflı posterior alandan kaynaklanmaktaydı. Endonazal cerrahi sonrası posterior burun kanamayla başvuran 6 hastanın kanama kontrolleri ilk uygulamada poliklinik şartlarında Rhinocell ipli sinüs tamponlarla sağlandı. Kanama odağı belirlenemeyen 11 hastada ilk uygulamada bu tamponlarla kanamaları durduruldu. Bu gurup hastaların burun tamponları 72 saat sonra alındı. Hipertansiyonu kontrol edilemeyen iki olguda tamponlar alınır alınmaz kanama başladı kanama odağının net belirlenememesinden dolayı tekrardan Rhinocell ipli sinüs tamponlarları yerleştirildi ve kanama kontrolü sağlandı. Hipertansiyonu ve kronik böbrek yetmezligi olan bir hasta ise tamponlarının alınmasından dört gün sonra tekrarlayan kanama nedeniyle başvurdu. Hastanın endoskopik değerlendirilmesinde sol orta mea posteriorunda pulsatil kanaması vardı. Hastanın kanaması ameliyathane şartlarında bipolar koterizasyonla kontrol edildi. Hasta takiplerinde nüks bir kanamayla karşılaşılmadı.

Sonuç: Rhinocell ipli sinüs tamponları endoskopik olarak posterior burun alanına çok rahat bir şekilde taşınmaktadır. Sadece kanayan tarafa bölgesel tampon konulmaktadır. Hastanın diğer burnu açık olduğundan hasta konforu daha az etkilenmektedir. İpli sinüs tamponları posterior burun kanamalarında kanama odağının belirlenemediği yaygın kanamalarda kanama kontrolünde etkilidir. Odağı belirlenen ve hastanın operasyon odasına alınıncaya kadarki sürede zaman kazandıran ve hastanın kan aspirasyonuna engel olacak şekilde etkili kolayca uygulanır bir yöntemdir. Anahtar Kelimeler : Posterior burun kanamaları, epistaksis, Rhinocell ipli sinüs tamponları, koterizasyon, endoskopi