KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 2

POST TONSİLLEKTOMİ BAKTERİEMİSİ

Sinan KOCATÜRK, MD1; Tayfur DEMİRAY, MD2; Tanzer ÇAKIR, MD1; Gül BAHAR, MD2; Ünsal ERKAM, MD1; Ali MERT, MD2
1SSK Ankara Eğitim Hastanesi, II. KBB Kliniği, Ankara, Türkiye
2SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
AMAÇ: Bu çalışma elektif tonsillektomi sırasında görülen geçici bakteremi oranlarının saptanması ve tespit edilen bakterilerin tonsil merkez/yüzeyel kültürleriyle karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.

METODLAR: Çalışmaya 46 hasta alınmıştır. Preoperatif yüzeyel sürüntü kültürleri, intraoperatif tonsil merkez sürüntü kültürleri, preoperatif ve postoperatif kan kültür örnekleri incelenmiştir. Tespit edilen patojen bakteriler için antibiyotik duyarlılık testleri yapılmıştır.

SONUÇLAR: Bakteriemi altı hastada (%13) tespit edilmiştir. Bu hastaların beş tanesinde (%83.3) kan kültüründe ve merkez sürüntü kültürlerinde aynı bakteri (S. aureus) izole edilmiştir. Bakteriemi tespit edilen altı hastanın beşinde (%83.3) penisilinlere direnç tespit edilmiştir.

TARTIŞMA: % 13 oranında bakteriemi ve %83.3 oranında penisilinlere direnç tespit edilmiş olması özellikle riskli hasta grubunda antibiyotik profilaksisinin gerekliliğini göstermiştir. Kanda tespit edilen patojenlerin %83.3 (5/6) oranında merkez tonsil patojenleriyle korelasyon göstermesi, antibiyotik seçiminde yüzey tonsil kültürlerine göre karar vermenin uygun olmayacağını düşündürmüştür. Anahtar Kelimeler : bakteriemi, tonsillektomi, kültür