KBB-Forum 2012 , Cilt 11, Sayı 2

YENİDOĞANLARDA OTOAKUSTİK EMİSYON İŞİTME TARAMASI SONUÇLARIMIZ

Dr. Fazıl Emre ÖZKURT, Dr. Fatih ÖZDOĞAN
Silvan Devlet Hastanesi, KBB Kliniği, Diyarbakır, Türkiye Giriş: İşitme kaybı insanlarda görülen en sık konjenital anomalilerden birisidir. Bebeklerde yaşamın ilk yılı içindeki işitsel uyarı dil gelişimi ve kognitif fonksiyonlar için gerekli olduğundan erken amplifikasyon ve erken tanı çok önemlidir. İşitme açısından sadece riskli grubun taranması, işitme kayıplı hastaların yarısını saptayabildiği için yenidoğan işitme taramaları önemlidir. İşitme taraması için şu an dünyada en çok kullanılan yöntem Otoakustik Emisyon ölçümleridir. Bu çalışmamızda Mart 2010 ile Kasım 2011 tarihleri arasındaki yenidoğan işitme taraması sonuçlarımızı yayınladık.

Gereç ve Yöntem: Yenidoğanlar, geçici uyarılmış otoakustik emisyon tarama metodu ile doğumlarından itibaren 1 ile 3 gün arasında tarandı. TEOAE ölçmek için Otoport Lite OAE system (Otodynamics Ltd, UK) cihazı kullanıldı. 1-4 kHz arasında 4 bant ölçümlerinin 3 tanesinde cevap alınması geçti olarak yorumlandı. Testten geçemeyen bebekler 14 gün sonra çağrıldı ve testten önce dış kulak yolunda debris, buşon veya orta kulak iltihabı, efüzyonu açısından muayene edildi. Risk faktörlerinden birine sahip bebekler test sonucuna bakılmaksızın ileri odyolojik inceleme için 3. basamak sağlık merkezine sevk edildi.

Bulgular: Mart 2010 ile Kasım 2011 tarihleri arasında 1861 bebek tarandı. İşitme kaybı açısından risk taşıyan bebekler 3. basamak sağlık merkezine sevk edildi. 1861 bebeğin 351'i (% 18,9) ilk testi geçemedi. İlk testi geçemeyen bebeklerin ikinci test sonrası 5 (% 0,3) tanesi 3. basamak sağlık merkezine sevk edildi.

Sonuç: İşitme kaybına erken tanı koyabilmek için yeni doğan işitme taramasının tüm bireylerde yapılmasını önermekteyiz. Yenidoğan işitme kaybı açısından riskli bebeklerin normal bireylerden ayrılmasını ve ileri odyolojik incelemelerden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : İşitme taraması, yenidoğan, otoakustik emisyon