KBB-Forum 2010 , Cilt 9, Sayı 2

KLİNİĞİMİZDE 19 YILLIK PERİOD DA TAKİPLERİ YAPILAN BOYUN KİTLELİ OLGULARIN EPİDEMİYOLOJİK VERİLERİNİN RETROSPEKTİF ANALİZİ

Dr. İsmail Önder UYSAL1, Dr. Emine Elif ALTUNTAŞ1, Dr. Cemil GÜLER1, Dr. Ersin TUNCER2
1Cumhuriyet Üniversitesi, KBB, Sivas, Türkiye
2Cumhuriyet Üniversitesi, Patoloji, Sivas, Türkiye
Amaç: Boyun kitleleri nedeni ile takip ve tedavileri yapılmış olan 481 olgunun demografik ve klinik verileri ile histopatolojik tanı dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Boyun kitlesi olan, tanı ve tedavi amacıyla cerrahi uygulanan 481 hastanın (229 kadın, 252 erkek; ort. yaş 38.3±18) yaş cinsiyet, klinik ve histopatolojik bulguları not edilerek retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Boyun kitleli 481 hastanın 230'u (%47,8) enflamatuar, 203'ü (%42,2) neoplastik, 48'i (%9,9) konjenital orjinli idi. Yaş ortalamaları konjenital kitlelerde 23.5±14.9, enflamatuar kitlelerde 37.4±15.3, benign kitle tanısı konanlarda 36.8 ±17 ve malign kitle tanısı konan olguların ise yaş ortalaması 50.4±19.6 yıl idi. Enflamatuar kitleler içinde tüberküloz lenfadenit [101 (%43,9) olgu] ve konjenital kitleler içinde ise tiroglossal duktus kisti [16 (%33,3) olgu] en sık görülen patoloji olarak saptandı. Neoplastik kitlelerin 105'nin (%51,7) malign, 98'inin (%49,3) benign karekterli olduğu, malign kitleler içinde lenfoma [53 (%51,4) olgu] ve benign kitleler içinde ise pleomorfik adenom [55 (%56,1)olgu] en sık tespit edilen patoloji idi.

Sonuç: Sivas ve çevresi gibi sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde tüberkülozun halen boyun kitleli hastalarda en sık karşılaşılan etyolojik neden olduğu görülmektedir. Ayrıca yaşda boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında önemli bir faktör olarak gözükmektedir. İleri yaşlardaki hastalarda ise neoplastik boyun kitleleri en önemli hastalık gurubunu oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler : Boyunda kitle, histopatoloji