KBB-Forum 2003 , Cilt 2, Sayı 1

AKUSTİK NÖRİNOM CERRAHİSİ

Dr. Çağatay Han ÜLKÜ1, Dr. Yavuz UYAR1, Dr. Ertuğ ÖZKAL2, Dr. Osman ACAR2, Dr. Yalçın KOCAOĞULLARI2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fak., KBB AD, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fak., Nöroşirürji AD, Konya, Türkiye
Amaç: Akustik nörinom tedavisindeki yaklaşımlarımızı sunmak ve sonuçlarımızı değerlendirmek. Hastalar ve Yöntemler: Akustik nörinom tanısı alan 13 olgu dosyaları retrospektif olarak incelenerek bu çalışma kapsamına alındı. Olgular tam bir nöro-otolojik muayene yanında, odiyolojik testler (pür tone odiogram, akustik empedans), ABR, kalorik test, bilgisayarlı tomografi (BT) ve/veya magnetik resonans görüntüleme (MRG) ile değerlendirildiler. Olgulardan 10’una cerrahi (5 translabirentin, 4 suboksipital, 1 transotik) tedavi uygulanırken, 3’ünde tümör seri MRG incelemeleri ile takibe alındı. Bulgular: Olguların 8’sı kadın, 5’ü erkek ve ortalama yaş 40.3 idi. Olguların %84.6’sında tek taraflı nörosensoriyal işitme kaybı, %53.8’inde tinnitus mevcuttu. Bir olgu ani işitme kaybı (%7.7) ile kliniğimize müracaat etti. Kalorik testte, olguların %69.2’sinde vestibüler cevap azalmış olarak belirlendi. 40 mm’den büyük tümörlerde subtotal rezeksiyon (%20) yapılabilirken, diğer tümörler total (%80) olarak çıkarıldı. Bir olguda, fasiyal sinir bütünlüğü korunamadı, uc uca sinir anastomozu ile rekonstrüksiyon yapıldı. Beyin omurilik sıvısı (BOS) fistülü bir olguda (%10) gelişti. Subtotal rezeksiyon yapılan olgular, düzenli olarak alınan MRG incelemeleriyle takip edildi ve tümörde belirgin bir hacim artışı görülmedi. Total rezeksiyon yapılan olgularımızda 58.6 ay (10-119 ay) olan ortalama takip süresinde nüks belirlenmedi. Operasyonu kabul etmediği için periyodik MRG takibine alınan 3 olguda ise ortalama 21 aylık takip süresinde tümör boyutunda artışa ait bir bulgu tesbit edilmedi. Sonuç: Akustik nörinom tedavisinde cerrahi yaklaşım belirlenirken, tekniğin residü tümör bırakma ve fasiyal siniri zedelenme potansiyeli değerlendirilmelidir. Translabirentin yaklaşım, total tümör rezeksiyonu ve fasiyal sinirin korunması açısından en uygun tekniktir. Anahtar Kelimeler : Akustik nörinom, tedavi, cerrahi