KBB-Forum 2007 , Cilt 6, Sayı 1

LARİNKS KANSERİNİN NADİR METASTATİK ÖRNEĞİ: ÖNKOL

Hakan KORKMAZ, MD1; Engin DURSUN, MD1; Güleser SAYLAM, MD1; Müge AKMANSU, MD2; Adil ERYILMAZ, MD1
1Ankara Numune Training and Research Hospital, 3rd Otorhinolaryngology Clinic, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, Turkey
Erken laringeal kanserler genellikle tedaviye iyi yanıt verirler, fakat bazen hastalık agresiv bir ilerleme gösterebilir. T1a glottik kanserli erişkin hasta, dar alan radyoterapi aldı. Başlangıçta hastalık iyi yanıt verdi, fakat 2. ayda tonsiller lezyonla birlikte lokal rekürrens görüldü. Hasta, radikal tonsillektomi, total larinjektomi, bilateral boyun ve paratrakeal diseksiyonu içeren major bir operasyon geçirdi. Adjuvan kemoradyoterapi başlandı, fakat 3 hafta sonra biyopsi ile sol önkolda metastaz geliştiği tespit edildi. Kemoterapi rejimi yeniden uygulandı ve lokal radyoterapi verildi, fakat kitle parsiyel yanıt verdi. Sonra, akciğer metastazı gelişti ve hasta 3. ayda kaybedildi. Anahtar Kelimeler : Larinks, kanser, metastaz, önkol