KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 4

ANTROKOANAL POLİP: 18 VAKANIN ANALİZİ

Selma KURUKAHVECİOĞLU, MD1; Sumru YARDIMCI, MD2; Halit UZUN, MD3; Ercüment AKMAN, MD2
1Ufuk University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey
2Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, 2nd Otorhinolaryngology Clinic, Ankara, Turkey
3Guven Hospital, Department of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey
Amaç: Bu çalışmada antrokoanal polip vakalarının endoskopik sinüs cerrahisi ile tedavisinin değerlendirilmesi amaçlandı. Endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan 18 antrokoanal polipli vakanın sonuçları sunulmuştur.

Materyal ve Method: 2002 ve 2004 yılları arasında antrokoanal polip nedeniyle kliniğimizde endoskopik sinüs cerrahisi uygulanan dokuz erkek ve dokuz bayan toplam 18 hasta değerlendirilmiştir. Tüm hastalar preoperatif ve postoperatif diagnostik nazal endoskopi ve paranasal sinüs tomografisi ile incelenmiştir.

Sonuçlar: Etyolojik incelemede vakaların altısında allerji, üç vakada kronik sinüzit saptandı. Endoskopik sinus cerrahisi ile tedavi edilen 18 antrokoanal polip vakasının sadece birinde postoperatif altıncı ayda nüks saptandı ve revizyon endoskopik sinüs cerrahisi ve sinoskopi uygulandı. Tüm hastalar uygulanan cerrahi tedaviden sonra bir buçuk yıl takip edildi ve nüks saptanmadı.

Tartışma: Endoskopik sinüs cerrahisi antrokoanal polip tedavisinde efektif ve uygun bir tedavi metodudur. Postoperatif nüks oranı Caldwell-luc gibi cerrahi yöntemlere oranla daha düşüktür. Endoskopik sinüs cerrahisinin çocukluk çağındaki antrokoanal poliplerin tedavisinde de etkili bir yöntem olması ayrıca bir avantaj sağlamaktadır. Anahtar Kelimeler : Antrokoanal polip, cerrahi teknik, tedavi, endoskopi, sinüs cerrahisi, nüks