KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 4

SUBMANDİBULAR BEZ PLEOMORFİK ADENOMASINDAN GELİŞEN MALİGN MİYOEPİTELYAL KARSİNOMA

Şenol CIVELEK, MD1; İbrahim ERCAN, MD1; Burak Ömür ÇAKIR, MD1; Tülay BAŞAK, MD2; Suat TURGUT, MD1
1Şişli Etfal Training and Research Hospital, 1st Otorhinolaryngology – Head and Neck Clinic, İstanbul, Türkiye
2Şişli Etfal Training and Research Hospital, Clinic of Patology, İstanbul, Turkey
Baş-boyun yerleşimli bezlerdeki miyoepitelyal hücrelerden köken alan birincil neoplaziler enderdir. Parotis bezi en sık tutulan yerdir, fakat submandibular bez, lakrimal bez, dil kökü ve hatta cilt gibi diğer bölgelerde de ender olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada orta yaşlı bir bayanda, pleomorfik adenoma zemininde gelişen, submandibular bezden kaynaklanan ender görülen bir malin miyoepitelyoma olgusu sunuldu. Malin epitelyal tümör tanısı ameliyat öncesi dönemde ince iğne aspirasyon sitolojisi ile yapıldı. Cerrahi tedavi olarak boyun diseksiyonu ile birlikte tümör çıkarılması uygulandı. Kesin histopatolojik tanı submandibular bezin malin epitelyal karsinomu olarak bildirildi. İmmünohistokimyasal olarak varsayılan miyoepitelyal belirteçler belirgin olarak saptandı. Anahtar Kelimeler : Miyoepitelyal karsinoma, submandibular bez, pleomorfik adenoma