KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

ALLERJİK RİNİT TANISINDA SERUM EOZİNOFİLİK KATYONİK PROTEİNİN KULLANIMI

Adin SELÇUK, MD1; Yezdan FIRAT, MD2; Özgür AKDOĞAN, MD1; Mustafa KAYMAKÇI, MD3; Işıl OLCAY, MD4
1Ankara Numune Training and Research Hospital, 4th Otorhinolaryngology Clinic, Ankara, Turkey
2Inonu University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Malatya, Turkeyz
3Ankara Numune Training and Research Hospital, 2nd Otorhinolaryngology Clinic, Turkey
4Ankara Numune Training and Research Hospital, Chest Diseases Clinic, Ankara, Turkey
Amaç: Allerjik rinitin erken tanı ve tedavisi, bu hastalara iyi bir yaşam kalitesi sunabilmek ve hastalığın ilerlemesini önleyebilmek açısından çok önemlidir. Bu çalışma, bir inflamasyon belirteci olan serum eozinofilik katyonik protein (ECP) ölçümünün allerjik rinit hastalığında tanısal değerinin olup olmadığının ve diğer in vitro ve in vivo testlere üstünlüğünün olup olmadığının ortaya konması amacıyla yapılmıştır.

Hastalar ve Yöntemler: Çalışma, 49 allerjik rinitli hasta ve 26 sağlıklı kişi üzerinde vaka-kontrol karşılaştırması şeklinde yapılmıştır. Atopik hastalık tanısı için; deri testleri, serum total eozinofil sayımı, total IgE, spesifik IgE ve phadiotop ölçümleri yapılmıştır. ECP değerleri ölçümleri Pharmacia CAP sistemi kullanılarak yapılmıştır.

Bulgular: Allerjik rinitli hastalar normal sağlıklı kişilere oranla yüksek serum ECP değerleri göstermişlerdir. Ortalama ECP değeri hasta grubunda12.75µg/l, control grubunda 6.62µg/l olarak bulunmuştur. Serum ECP ölçümünün duyarlılığı ve özgüllüğü sırayla %81.6 ve %57.6 bulunmuştur.

Sonuç: Serum ECP değerleri ölçümü, deri testleri ile birlikte değerlendirildiğinde, allerjik hastalığın tanısını koymada kolay ve ucuz bir yöntem olarak kullanılabilir. Tek başına kullanıldığında yüksek sensitivite ile tanı koydursa da kesin tanı için ek testlere başvurulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Allerjik rinit, eozinofilik katyonik protein