KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 4

KRONİK OTİTİS MEDİA CERRAHİSİNDE, OSSİKÜLER REKONSTRÜKSİYONDA TİTANİUM-GOLD TOTAL OSSİKÜLER REPLASMAN PROTEZİ KULLANIMININ KISA DÖNEM SONUÇLARI

Levent OLGUN, MD; Tolga KANDOĞAN, MD; Gürol GÜLTEKİN, MD; Güldeniz GÜLER, MD; Uğur ÇERÇİ, MD
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, İzmir, Türkiye Bu makalede titanium-gold total ossiküler replasman protezleri kullanılarak yapılan kemikçik rekonstrüksiyonunun kısa dönem sonuçları sunulmuş ve bunlar klinik uygulamada kullanılan diğer protez tipleri ile karşılaştırılmıştır.

Materyal ve Metod
Bu çalışma yaşları 13 ile 67 arasında değişen 10`u kadın 14`ü erkek 24 hasta ile yapılmıştır. Tüm vakalarda primer patoloji kronik kolesteatomlu otitis mediadır ve bunların hiç birisi revizyon vakası değildir. Tüm vakalara titanium-gold protez kullanılarak açık teknik timpanoplasti tip 3 yapılmıştır. Kontrol grubunu da aynı orta kulak patolojisi sebebiyle ameliyat olmuş 30 hasta oluşturmaktadır. Bu vakalarda da kullanılan protezler hariç aynı cerrahi teknik uygulanmıştır. Bu gruptaki hastaların 7 tanesine hydroxyapatite TORP, kalanına da hydroxyapatite polyethilen hybrid protez kullanılmıştır. Hem çalışma hem de kontrol grubu hastalarında protez üzerine ince bir tabaka konkal kartilaj konulmuştur ve zar rekonstrüksiyonunda da otogreft temporal kas fasyası ile yapılmıştır. 0.5, 1, ve 2 kHz de hava kemik aralıkları hesaplanmıştır. İstatistiksel analizde independent-Samples T Test kullanılmıştır.

Bulgular
Post operatif işitme kazanımında her 2 grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışma grubunda 2 vaka hariç tüm timpanik membranlar iyileşmiştir ve protezler stabildir. Sadece bir vakada konkal kartilajın kayması sonucu protez 4. ayda açığa çıkmıştır. Kontrol grubunda bir vaka hariç tüm hastalarda greftler 1. yıla kadar salim olarak izlenmiştir. Bir vakada ise hydroxyapatite TORP açığa çıkmıştır. Hava kemik aralığında altın standart (< veya =10 dB) araştırılırsa her 2 gruptan da 2 hastanın ameliyat sonrası hava kemik aralığının 10 dB`in altına indiği gözlenmiştir. Hava kemik aralığı çalışma grubundan 19 hastada ve kontrol grubundan 21 hasta da 11-20dB arasındadır. Hava kemik aralığı çalışma grubundan 3 hastada ve kontrol grubundan 6 hasta da 21-30dB arasında bulunmuştur. Kontrol grubundan bir hasta da ise işitme bozulmuştur.

Sonuç
Titanium-gold protezlerin ilk değerlendirmelerinde relatif olarak yüksek bir açığa çıkma oranı ile birlikte kabul edilebilir bir işitme sonucu elde edilmiştir. Bu protezler hydroxyapatite ve hydroxyapatite hybrid protezler ile aynı şartlarda kullanıldığı zaman aynı başarılı sonuçları vermektedir. Anahtar Kelimeler : Titanium-gold total ossiküler replasman protezleri, timpanoplasti, kronik otitis media