KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 3

PRİMER NAZOFARENGEAL TÜBERKÜLOZ

Dr. Mahmut ÖZKIRIŞ1, Dr. Utku KUBİLAY1, Dr. Ercan AYDIN1, Dr. Faruk ÖZKIRIŞ2, Dr. Gürkan KAYABAŞOĞLU1, Dr. Şeref ÜNVER1
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, İstanbul, Türkiye
2Eskişehir SSK Bölge Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Eskişehir, Türkiye
Primer nazofarengeal tüberküloz nadir bir durumdur. Her ne kadar nazofarengeal tüberküloz prevalansı anti-tüberküloz ilaçların kullanımındaki artışa bağlı olarak azalsa da, nazofarengeal tüberküloz tanısı alan hasta sayısı, tanı yöntemlerinin gelişimine paralel olarak artmıştır. Servikal lenfadenopati hastaların %50’sinden fazlasında görülmekte ve en sık başvuru nedeni olmaktadır. Nazofarenkste gözlenen kitle veya mukozal düzensizlik, ayırıcı tanıda karsinom düşündürmekte ve kesin tanı için histolojik tetkiki gerekli kılmaktadır.

Nazofarengeal tüberkülozda en sık görülen semptomlar servikal lenfadenopati, genellikle tek taraflı işitme kaybı, nazal obstrüksiyon ve/veya akıntıdır. Bu makalemizde, işitme azlığı ve horlama şikayetiyle başvuran 54 yaşında primer nazofarengeal tüberkülozlu bayan hasta sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Nazofarenks, tüberküloz, işitme kaybı, horlama