KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 3

FLUTİKAZON PROPİYONAT NAZAL DAMLA TEDAVİSİNİN GÖZ İÇİ BASINCINA ETKİSİ

Dr. Didem SERİN1, Dr. Serap KÖYBAŞI2, Dr. Gürsoy ALAGÖZ1, Dr. Fahrettin YILMAZ2, Dr. Şahap KÜKNER2
1İzzet Baysal Tıp Fakültesi, GÖZ AD, Bolu, Türkiye
2İzzet Baysal Tıp Fakültesi, KBB AD, Bolu, Türkiye
Amaç: Flutikazon propiyonat nazal damla tedavisinin göz içi basıncına(GİB) etkisini araştırmayı amaçladık.

Yöntem: Nazal polipozis veya allerjik rinit tanısı konularak flutikazon propiyonat nazal damla tedavisi başlanan ve GİB’ nı etkileyebilecek sistemik veya oküler hastalığı bulunmayan 49 erişkin hastanın 98 gözü çalışmaya alındı. Tedaviden önce hastaların GİB’ları ölçüldü. Ortalama 9,53 ± 2,13 haftalık tedavi sonrasında GİB ölçümleri tekrarlanarak tedavi öncesi ve sonrası değerler istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Tedavi öncesi ve sonrasında GİB değerlerinde istatistiksel açıdan anlamlı bir fark saptanmadı (sağ ve sol gözler için sırasıyla p=0,516 ve p=0,940).

Sonuçlar: Çalışmamız flutikazon propiyonat nazal damlanın glokomla ilgili diğer risk faktörleri olmayan hastalarda GİB’ nda anlamlı bir değişikliğe yol açmadığını göstermiştir. Güvenilirliğin daha iyi değerlendirilebilmesi için daha büyük hasta gruplarına ihtiyaç vardır. Anahtar Kelimeler : Flutikazon propiyonat, nazal damla, göz içi basınç