KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 2

AKUSTİK FARENGOMETRİ İLE HORLAMALI HASTALARIN POZİSYONA BAĞLI FARENGEAL HAVA YOLU DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Dr. Murat Timur AKÇAM1, Dr. Ömer KARAKOÇ1, Dr. Serdar KARAHATAY1, Dr. Hakan BİRKENT2, Dr. Mustafa GEREK1
1GATA, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Türkiye
2Jandarma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz, Ankara, Türkiye
Amaç:Akustik refleksiyon tekniği ile basit horlamalı ve obstruktif uyku apneli (OUA) hastalarda pozisyonun farengeal hava yolu üzerine etkisini araştırmak.

Yöntem ve Gereçler: Oturur ve sırt üstü yatar pozisyonda, basit horlamalı 16 ve OUA’li 31 hastanın farengeal hava yolu akustik farengometri ile değerlendirilmiştir. Minimum farengeal kesit alanı (Min A), ortalama kesit alanı (Ort A) ve analiz segmentinin hacmi (V) gruplar arasında ve pozisyonlar arasında karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Her iki grubun sonuçları karşılaştırıldığında, sırt üstü yatar pozisyonda Min A’da anlamlı farklılık saptandı (t =2.207; p = 0.032), ancak diğer parametrelerde anlamlı farklılık tespit edilmedi (p > 0.05). Basit horlamalı hasta grubunda ortalama farengeal kesit alanında ve farengeal hacimde dik pozisyondan sırt üstü yatar pozisyonuna geçildiğinde anlamlı bir azalma meydana gelmesine karşın (sırasıyla t= 4.417; p<0.001, t=5,254; p<0.001), Min A’da anlamlı bir değişiklik meydana gelmemiştir (t=1.648; p=0.120). OUA’li hasta grubunda ise pozisyon değişikliği ile Min A, Ort A ve V ölçümleri anlamlı olarak azalma göstermiştir ( sırasıyla t=6.160; p<0.001; t=6.410; p<0.001; t= 2.665; p=0.012). OUA, Min A değerini etkileyen bir faktör olarak saptanmıştır (p=0.018).

Sonuç: Sırt üstü yatar pozisyonda OUA’li hastalarda Min A basit horlamalı hastalardan belirgin olarak daha dardır. Bu sebeple, sırt üstü yatar pozisyondaki Min A OUA patogenezinde önemli bir faktör olarak gözükmektedir. Anahtar Kelimeler : Obstruktif uyku apnesi, hava yolu, akustik refleksiyon tekniği, akustik farengometri