KBB-Forum 2005 , Cilt 4, Sayı 1

KRONİK İNFLAMATUAR MAKSİLLER SİNÜS PATOLOJİLERİ: ENDOSKOPİK ENDONAZAL YOLLA ORTA MEAYA MÜDAHALE YETERLİ MİDİR?

Dr. Kürşat CEYLAN1, Dr. Ünal BAYIZ1, Dr. Mustafa TEKELİ2, Dr. İlhan ÜNLÜ1, Dr. Erdal SAMİM1
1S.B.Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hastanesi, KBB, Ankara, Türkiye
2DDS St. Georges Hospital, Department of Oral Maxillofacial Surgery, Londra, İngiltere
Amaç ve Hipotezler: Maksiller sinüste retansiyon kisti veya ileri derecede kronik inflamasyon bulunan hastalarda fizyopatolojide temel etken olarak düşündüğümüz orta mea kaynaklı osteomeatal ünit ve etmoid sellüler patolojilerini endoskopik endonazal yolla ortadan kaldırmanın yeterli olup olmadığını ortaya koymaktır.

Çalışma Kurgusu: Prospektif randomize klinik çalışma

Metodlar: Çalışma grubumuz maksiller sinüste retansiyon kisti veya ileri derecede kronik inflamasyon bulunan toplam 100 hastadan oluşmaktaydı. Çalışma grubundaki tüm hastaların aynı zamanda osteomeatal ünit ve bir veya daha fazla sinüste kronik inflamasyonu mevcuttu. Çalışma grubu randomize edilmek kaydı ile 50’er hastalık iki alt gruba ayrıldı. Birinci gruba yalnızca endoskopik endonazal yolla orta meaya girişim uygulanırken, ikinci gruba ek olarak antrum ön duvarına küçük bir pencere açılmak suretiyle direkt görüş altında maksiller antrumdaki patolojiler temizlendi. Subjektif karşılaştırma SF-36 ve Kronik Sinüzit TyPE Spesifik anket formları ile, objektif karşılaştırma Lund-Mackay evlendirme sistemi ile yapıldı

İstatistikler: Aynı alt grubun operasyon öncesi ve sonrası verileri eşleştirilmiş t testi ile, farklı grupların operasyon öncesi veya sonrası verileri ANOVA testi ile karşılaştırıldı.

Bulgular: Her iki alt grup operasyondan anlamlı düzeyde fayda görmüştür. Ayrıca iki alt grup arasında Maksiller Sinüs Skoru ve TyPE spesifik anket formu cevaplarında Modifiye Caldwell-Luc eklenen alt grup lehine anlamlı fark oluşmuştur.

Anahtar Kelimeler : Maksiller sinüs, kronik inflamasyon, endoskopik endonazal yol, Modifiye Caldwell-Luc girişimi