KBB-Forum 2021 , Cilt 20, Sayı 2

DIŞ KULAK YOLU ARKA DUVARI VARLIĞININ TİTANYUM TOTAL OSSİKULER REPLASMAN PROTEZİ (TORP) İLE KEMİKÇİK REKONSTRÜKSİYONU UYGULAMASININ FONKSİYONEL SONUÇLARINA ETKİSİ

Mustafa Koray BALCI 1, MD; Erdem EREN 1, MD; Seçil ARSLANOĞLU 1, MD; Haydar Kazım ÖNAL 1, MD;
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Kliniği, İzmir, Turkey Amaç: Mevcut çalışmamızda, titanium total ossikuler replasman protezi (TORP) kullanılarak ossikuloplasti yapılan olgularda dış kulak yolu (DKY) arka duvarının korunmasının fonksiyonel sonuçlara etkisini belirlemek amaçlandı.

Yöntemler: Kurumumuzda 2009-2014 yılları arasında kronik otitis media (KOM) nedeniyle orta kulak cerrahisi ve TORP kullanılarak ossikuler rekonstruksiyon operasyonu geçiren hastalar iki grup altında incelenerek fonksiyonel sonuçlar karşılaştırıldı: Canal Wall Up (CWU) + TORP ve Canal Wall Down (CWD) + TORP.

Bulgular: Toplamda 89 olgunun verileri incelendi. Dahil olma kriterlerine uyan 61 hasta çalışmaya alındı: CWU grupta 25, CWD grupta 36 hastanın verileri analiz edildi. CWU grupta ortalama pre-operatif saf ses ortalaması (SSO) 58.1±11.2 dB; post-operatif SSO 44.1±17.9 dB, ortalama düzelme 13.9±14.3 dB olarak saptanırken, CWD grupta pre-operatif SSO 56.6±15.3 dB, post-operatif SSO 50.6±21.3 dB, ortalama düzelme 6.0±15.6 dB olarak saptandı. Ortalama hava-kemik aralığı (HKA) kapanma değerleri ise CWU grupta 14.4±11.5 dB, CWD grupta 6.4±10.5 dB olarak saptandı. SSO düzelme ve HKA kapanma değerleri açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı.

Sonuç: Titanyum TORP kullanılarak yapılan ossikuloplasti prosedürlerinde, DKY arka duvarının korunmasının fonksiyonel sonuçlara anlamlı etkisi mevcuttur. Bu olgularda DKY arka duvarının kaldırılması, SSO değerlerinde yaklaşık 9dB, HKA kapanma değerlerinde ise yaklaşık 8dB kayıba neden olacaktır. Anahtar Kelimeler : Ossiküler protez, titanyum, dış kulak yolu