KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 4

TONSİLLEKTOMİ SONRASI KANAMA: BİZMUT SUBGALLATIN ETKİSİ

Dr. Alper KÖYCÜ1, Dr. Ertuğrul İSAZADE1, Dr. Gökay Serhan YIDIZ1, Dr. Melike BAHÇECİTAPAR2, Dr. Selim Sermed ERBEK1, Dr. Levent Naci ÖZLÜOĞLU1
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü, Anakara, Türkiye
Giriş: Bizmut subgallatın oral mukozal yaralar üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkileri olduğunu bildiren çalışmalar mevcuttur. Ancak literatürde tonsillektomi sonrasında primer ve sekonder kanamaya etkisini araştıran çalışmalar güncel olmayıp çok sınırlıdır. Bu çalışmanın amacı tonsillektomi yapılan hastalarda intraoperatif olarak uygulanan bizmut subgallatın postoperatif primer ve sekonder kanamaya etkisini araştırmaktır.

Yöntem ve Gereç: Mart 2011 ve Haziran 2020 tarihleri arasında genel anestezi altında tonsillektomi ve/veya adenotonsillektomi yapılan hastaların verileri retrospektif olarak taranarak 408 hasta çalışmaya dahil edildi. Bizmut subgallat uygulanan ve uygulanmayan gruplardaki hastaların primer ve sekonder kanama oranları mukayese edildi.

Bulgular: Bizmut subgallat uygulaması yapılan grupta yaşları 2 ile 72 arasında değişen (9.77±10.77) 190, kontrol grubunda ise yaşları 2 ile 64 arasında değişen (11.30±10.97) 218 hasta yer almaktaydı. Her iki grupta da tonsillektomi sonrası primer kanama görülmezken bizmut subgallat grubunda 3 (%1.6), kontrol grubunda ise 7 (%3.2) hastada geç kanama görüldü. Kontrol grubunda daha fazla sayıda hastada geç kanama görülmesine rağmen istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı (x2=1.131, p =0.349). Bizmut subgallat uygulamasına bağlı olarak hiç bir hastamızda komplikasyon gelişmedi.

Sonuç: Tonsillektomi sırasında cerrahi alana bizmut subgallat ve epinefrin karışımı uygulamasının postoperatif dönemde primer ve sekonder kanama üzerine olumlu ya da olumsuz etkisi yoktur. Anahtar Kelimeler : Bizmut subgallat, kanama, tonsilletomi sonrası, yara iyileşmesi