KBB-Forum 2020 , Cilt 19, Sayı 1

LATERAL OSTEOTOMİNİN RİNOPLASTİNİN ESTETİK, PSİKOLOJİK VE FONKSİYONEL SONUÇLARI ÜZERİNE ETKİLERİ

Sinem GÖKÇE KÜTÜK 1, MD;
1Aydın Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Aydın, Turkey Giriş: Lateral osteotominin ekimoz ve ödem üzerindeki etkileri ile birlikte rinoplastinin psikososyal, fonksiyonel ve estetik sonuçları üzerindeki etkilerini araştırdık.

Materyal ve Metod: Hastalar burun genişliğine göre iki gruba ayrıldı. Nazal dorsumu dar ve kısa nazal kemikleri olan hastalara lateral osteotomi yapılmadan rinoplasti uygulandı (n = 32) (Grup 1); geniş nazal dorsumu olan hastalara lateral osteotomili rinoplasti uygulandı (n = 48) (Grup 2). Ameliyat öncesi ve sonrası dorsal ve ventral burun genişlikleri ölçüldü. Ameliyat öncesi ve sonrası fonksiyonel ve estetik durum, Burun Tıkanıklığı Semptom Değerlendirmesi (NOSE), Rinoplasti Sonuç Değerlendirmesi (ROE) ve Derriford Görünüm Ölçeği 24 (DAS24) anketleri kullanılarak değerlendirildi. Ameliyat sonrası ödem ve ekimoz gruplar arasında karşılaştırıldı.

Bulgular: Yaş ve cinsiyet gruplar arasında benzerdi (her ikisi de p> 0.05). Preoperatif dorsal ve ventral genişlikler Grup 2'de daha fazlaydı. Preoperatif NOSE ve ROE skorları iki grup arasında benzerdi (her ikisi de p> 0.05) ve DAS24 skoru Grup 1'de daha düşüktü.

Her iki grupta da ameliyat sonrası NOSE, ROE ve DAS24 skorlarında anlamlı düzelme gözlendi (tümü p <0.05). NOSE ve DAS24 skorları Grup 1'de daha fazla iyileşti (her ikisi de p <0.05), oysa ROE skorundaki iyileşmeler gruplar arasında benzerdi. Postoperatif ödem ve ekimoz skorları Grup 1'de anlamlı olarak düşüktü (her ikisi de p <0.05).

Sonuçlar: Bazı hastalar için, lateral osteotomisiz rinoplasti, daha az postoperatif ödem ve ekimoz, daha iyi burun solunumu ve azalmış psikososyal stres ile ilişkili iyi bir seçim olabilir. Anahtar Kelimeler : Rinoplasti, osteotomi, burun tıkanıklığı, psikososyal stres, estetik sonuç