KBB-Forum 2017 , Cilt 16, Sayı 1

BEYAZ KAN HÜCRESİ-ORTALAMA TROMBOSİT HACMİ ORANI: OBSTRUKTİF UYKU APNE SENDROMU İÇİN YENİ BİR BELİRTEÇ

Rauf Oğuzhan KUM1, MD; Fatma Cemre SAZAK KUNDİ1, MD; Müge ÖZCAN2, MD; Yavuz Fuat YILMAZ1, MD; Nurcan YURTSEVER KUM1, MD; Adnan ÜNAL1, MD
1Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Hitit Üniversitesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Ankara, Turkey
Amaç: Bu çalışmanın amacı beyaz kan hücresi-ortalama trombosit hacmi oranı (BOO) ve diğer tam kan sayımı (TKS) parametreleri ile tıkayıcı uyku apne sendromu (TUAS) arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Gereç ve Yöntem: Yapılan polisomnografi (PSG) sonucunda apne-hipopne indeksi (AHİ) 5 ve üzeri olan hafif, orta ve ileri derecede tıkayıcı uyku apnesi olan 244 hasta ve basit horlaması olan 80 kişi (AHİ < 5) kontrol grubu olarak çalışmaya dahil edildi. Daha sonra TUAS grubu hastalık derecesine göre üç gruba ayrıldı. AHİ skoru 5≤AHİ<15 olanlar hafif, AHİ skoru 15≤AHİ<30 olanlar orta ve AHİ skoru ≥30 olanlar ağır TUAS olarak gruplandırıldı. Hasta ve kontrol grubu arasında, ayrıca TUAS derecesine göre hastaların alt grupları arasında TKS parametreleri karşılaştırıldı ve incelendi.

Bulgular: Hasta grubunda ortalama BOO ve nötrofil lenfosit oranı (NLO) kontrol grubu ile karşılaştırıldığında istatiksel olarak anlamlı şekilde yüksekti (Sırasıyla; p = 0.001, p = 0.001). Hasta grubunda TUAS derecesine göre, ortalama NLO, trombosit lenfosit oranı (TLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmazken (p > 0.05), BOO değeri ile anlamlı derecede ilişki saptandı (p = 0.001). Hastaların BOO değeri ile AHİ ve TUAS derecesi arasında istatiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü ilişki vardı (Sırasıyla; p = 0.001 ve p = 0.001).

Sonuç: Bu çalışmada, BOO’nun diğer TKS parametrelerine kıyasla TUAS ile daha iyi korelasyon gösteren bir belirteç olduğunu literatürde ilk defa gösterdik. Anahtar Kelimeler : Tıkayıcı uyku apne sendromu, Tam kan sayımı, Beyaz küre sayısı-ortalama trombosit hacmi oranı, Nötrofil-lenfosit oranı, İnflamasyon