KBB-Forum 2016 , Cilt 15, Sayı 4

LARENKS SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMLARIN PROGNOZUNDA CLAUDİN 3 ,4 , 7'NİN YERİ

Dr. İrfan PIRTIK1, Dr. Mustafa Deniz YILMAZ1, Dr. Hülya EYİGÖR1, Dr. Dinç SÜREN2, Dr. Ömer Tarık SELÇUK1, Dr. Üstün OSMA1, Dr. Levent RENDA1, Dr. Ahmet Arda GÖKAY2
1Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB, Antalya, Türkiye
2Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji, Antalya, Türkiye
Amaç: Claudinler hücreler arası bağlantıları sağlayan sıkı bağlantılardır. Son yıllarda değişik claudin alt tiplerinin kanser prognozu üzerindeki etkisi hakkında çok sayıda çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalarda özellikle claudin-7'nin oral skuamöz hücreli karsinom üzerindeki prognostik değeri ortaya konmuştur. Bunun yanı sıra kolorektal,meme,prostat kanserlerindeki önemine dair çalışmalar da vardır. Biz de kliniğimizde larenks patolojisi nedeniyle direkt laringoskopi uygulanmış ve postoperatif patolojisi larenks skuamöz hücreli karsinom olarak raporlanmış hastaların histopatolojik örneklerinde retrospektif olarak claudinlerle boyanma paterninin ve bunun larenks skuamöz hücreli karsinomlu hastalarının tanı aşamasındaki evresi ile ilişkisini araştırmayı planladık.

Gereç ve yöntem: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi K.B.B. Kliniğinde tanı ve izlemi yapılan 60 larenks skuamöz hücreli karsinom olgusu çalışmaya alındı.Olguların 57'si(% 95) erkek, 3'ü (% 5) kadın idi. 28 (% 46,6) olgu erken evre, 32 (% 53,3) olgu ileri evre idi. Doku örnekleri % 10'luk formaldehitte tespit edilerek, parafine gömüldü ve histolojik kesitler hazırlandı. Hematoksilen eozin boyasıuygulanarak ışık mikroskobik inceleme yapıldı. İmmünohistokimyasal yöntem ile uygulanan claudin 3, 4 ve 7 'nin boyanma şiddeti ve yaygınlığı değerlendirildi.

Bulgular: Erken evre grubuna göre ileri evre grubunda Claudin 7 boyanma yüzdesi istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu. Claudin 7'nin erken evredeki boyanma yüzdesi % 30 iken ileri evredeki boyanma yüzdesi % 55 bulunmuştur. Diğer markerlerden bağımsız olarak Claudin 7 boyanmasındaki her %1'lik artış ileri evre olma ihtimalini 1,021 kat artırmaktadır. Claudin 3 ve 4'ün boyanma yüzdelerinde ise anlamlı değişiklik gözlenmemiştir. Erken evre grubuna göre ileri evre grubunda Claudin 7 boyanma şiddeti istatistiksel anlamlı olarak daha yüksek bulundu.Diğer markerlerden bağımsız olarak Claudin 7 boyanma şiddetindeki her bir derecelik artış ileri evre olma ihtimalini 2,844 kat artırmaktadır. Claudin 7'nin erken evredeki boyanma şiddeti yüzdesi % 78,6 iken ileri evredeki boyanma şiddeti yüzdesi % 96.9 olarak bulunmuştur. Claudin 3 ve 4'ün boyanma şiddetlerinde ise anlamlı değişiklik gözlenmemiştir.

Sonuç: Larenks skuamöz hücreli karsinom tanısı alan olguların Claudin 7 ile boyanma yüzdesindeki ve boyanma şiddetindeki artışın ileri evre olma olasılığını arttırdığı saptanmıştır. Claudin 4 ve 3'ün boyanma paternlerinin klinik ve prognoz olarak herhangi bir belirteç olarak kullanılamayacağı saptanmıştır. Anahtar Kelimeler : Claudin, larenks skuamöz hücreli karsinom, boyanma yüzdesi boyanma şiddeti