KBB-Forum 2013 , Cilt 12, Sayı 4

PERİTONSİLLER APSE TEDAVİSİNDE FARKLI ANTİBİYOTİK REJİMLERİNİN HASTANEDE YATIŞ SÜRESİ VE APSE REKÜRRENSİ ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Engin Umut SAKARYA1, Dr. Abdulkadir İMRE2, Dr. Onur GÜNDOĞAN2, Dr. Ercan PINAR2
1Oltu Devlet Hastanesi KBB Kliniği, KBB, Erzurum, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi KBB Kliniği, KBB, İzmir, Türkiye
Amaç: Peritonsiller apse tedavisinde tercih edilen antibiyotiklerin hastanede yatış süresi ve apse rekürrensi gelişimi üzerine etkilerini araştırmak.

Yöntem ve Gereçler: Kasım 2006 – Kasım 2012 tarihleri arasında peritonsiller apse drenajı yapılan 64 hasta (31 erkek, 33 kadın; ortalama yaş 29.3 ± 8.3 yıl) retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastaların demografik ve klinik verileri incelendi. Penisilin + Klindamisin ve Sefuroksim + Metronidazol kombinasyonları ile tedavi edilen iki hasta grubu hastanede yatış süreleri ve rekürrens gelişimi açısından karşılaştırıldı.

Bulgular: Hastaların hastanede yatış süresi 3 ile 11 gün (ortalama 4.8 ± 1.5) arasında değişmekteydi. Beş hastada (%7.8) apse rekürrensi izlendi ve rekürrens izlenen hastaların ortalama hospitalizasyon süresi 8 gün bulundu. İstatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı farklılık izlenmedi.

Sonuç: Peritonsiller apse tedavisinde seçilen antibiyoterapi rejimleri arasında hastanede yatış süresi ve apse rekürrensi gelişimi açısından farklılık izlenmemiştir. Anahtar Kelimeler : Peritonsiller apse, antibiyotikler, nüks, yatış süresi