KBB-Forum 2002 , Cilt 1, Sayı 3

BAŞ-BOYUN BÖLGESİ FİBRÖZ DİSPLAZİLERİ

Dr. Çağatay Han ÜLKÜ1, Dr. Yavuz UYAR1, Dr. Hamdi ARBAĞ1, Dr. Osman ACAR2, Dr. Kayhan ÖZTÜRK1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, KBB Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı , Konya, Türkiye
Amaç: Baş-boyun bölgesi fibröz displazilerine cerrahi yaklaşımlarımızı sunmak ve sonuçlarımızı değerlendirmek.

Hastalar ve Yöntemler: Baş-boyun bölgesi fibröz displazili 8 olgu bu çalışma kapsamına alındı. Preoperatif dönemde bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilerek lezyonun sınırları belirlendi. Olgular orijin aldıkları bölgelere göre farklı cerrahi tekniklerle opere edildiler. Postoperatif morbidite, komplikasyon, nüks ve malign transformasyon değerlendirildi.

Bulgular: Olguların 3’ü kadın, 5’i erkek ve ortalama yaş 18.3 idi. Tümörler, temporal kemik (n=2), maksilla (n=2), frontal kemik (n=2) ve sfenoid kemik (n=2)’ten orijin almakta idi. Lezyon lokalizasyonuna göre, dış kulak yolunda darlık, iletim tipi işitme kaybı, başağrısı, yüzde deformite, burun tıkanıklığı ve maloklüzyon tesbit edilen semptomlardı. Fronto-orbital yaklaşım, Le-Fort I osteotomisi, modifiye radikal mastoidektomi ve parsiyal-inferior maksillektomi tümör orijinine göre uyguladığımız cerrahi tekniklerdi.

Parsiyal-inferior maksillektomi uygulanan bir olguda oroantral fistül gelişti ve mukozal yanak flebi ile rekonstrükte edildi. 64.8 ay olan ortalama takip süresinde nüks ya da malign transformasyon izlenmedi.

Sonuç: Fibröz displazi gelişimsel benign bir kemik tümörüdür. Cerrahi tedavi kararı patolojinin neden olduğu fonksiyonel ya da estetik bozukluğa göre verilir. Prognoz çoğunlukla iyidir. Ancak malign transformasyon da rapor edilmiştir. Bu nedenle uzun süreli hasta takibi gerekir. Anahtar Kelimeler : Fibröz displazi, temporal kemik, frontal kemik, maksilla, sfenoid kemik, baş, boyun, tedavi