KBB-Forum 2006 , Cilt 5, Sayı 1

TÜKRÜK BEZİ TÜMÖRLERİNDE TENASKİN EKSPRESYONU: İMMÜNOHİSTOKİMYASAL VE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA

Yeşim GÜRBÜZ, MD1; Ömer AYDIN, MD2; Ahmet ALMAÇ, MD2
1Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Patology, Kocaeli, Turkey
2Kocaeli University Faculty of Medicine, Department of Otorhinolaryngology, Kocaeli, Turkey
Amaç: Tenascin ekstrasellüler matriksin multifonksiyonel büyük bir glukoprotein komponentidir. Tükrük bezi neoplazileri bağzıları ekstrasellürel matriksden zengin olan çeşitli tümörleri içerir. Bu çalışmanın amacı farklı tükrük bezlerinde tenaskin ekspresyonunu degerlendirmektir.

Materyal Metod: 18 pleomorfik adenoma, 8 Warthin tümörü, 2 bazal hücreli adenoma, 1 asinüs hücreli karsinom, 2 adenoid kistik karsinom, 1 malign pleomorfik adenoma dan oluşan toplam 32 tükrük bezi tümörü çalışma kapsamına alındı. Tüm olgular immunhistokimyasal yöntemle tenaskin pirmer antikoru ile boyandı. Boyanma şiddetleri ve lokalizasyonları değerlendirildi.

Bulgular: En yoğun tenaskin ekspresyonu pleomorfik adenomanun stromasında özellikle kıkırdak adacıklarının cevresinde incelendi. Warthin tümöründe boyanma epitel içinde ve çevresinde izlendi.

Sonuç: Tükrük bezi tümörlerinde ana tenaskin ekspresyonu stromada izlenmekte. Pleomorfik adenomda tenaskinin esas rolü stromal komponentin kondroid farklılaşmasını saglamak olabilir. Warthin tümöründe tenaskin epithelial mesenkimal ilişkiyi düzenleyebilir. Bu tümörde izlenen intraepithelial tenaskin ekspresyonunun nedeni tümörün lenpoid stromasından salgılanan sitokinler olabilir. Anahtar Kelimeler : Tükrük bezi tümörleri, tenaskin, immunohistokimya, pleomorfik adenoma, Warthin tümörü