KBB-Forum 2019 , Cilt 18, Sayı 3

STAPEDOTOMİ CERRAHİSİNDE TEFLON VE TİTANYUM PİSTONUN ODYOLOJİK SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRMASI

Dr. Zahide Çiler BÜYÜKATALAY1, Dr. Aysel HASANOVA1, Dr. Mine BAYDAN2, Dr. Suna YILMAZ2, Dr. Cem MECO1,3
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bölümü, Ankara, Türkiye
3Salzburg Paracelsus Üniversitesi , Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, Salzburg, Avusturya
Giriş: Otosklerozda cerrahisinde birçok çeşit piston kullanılmaktadır. Bu araştırmada primer stapes cerrahisinde kullanılan teflon ile titanyum protez materyali sonrası işitme sonuçları araştırıldı.

Yöntem ve Gereçler: 2006-2017 yılları arasında otoskleroz nedeniyle 0,5 mm stapedotomi yapılan, teflon piston ve Titanyum a`Wengen CliP-piston kullanılan hastalar dahil edildi. Preoperatif ve postoperatif odyolojik incelemede 500, 1000, 2000, 3000 ve 4000 Hz'deki hava kemik yolu eşik değerleri incelendi.

Bulgular: Çalışma 16'sına Teflon piston, 16 'sına Titanyum a`Wengen CliP-piston takılmış olan 32 hasta dahil edildi. Her iki grupta cerrahi sonrası hava, kemik yolu ortalama eşiklerinde ve hava-kemik yolu aralığında istatistiksel olarak anlamlı düzelme saptandı. İki farklı piston tipi işitme sonuçları karşılaştırıldığında gruplar arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı.

Sonuç: Her iki teflon ve titanyum piston grubunda benzer postoperatif odyolojik sonuçlar elde edilmiştir. Piston seçiminde odyolojik sonuçlarla birlikte piston yerleştirme ve fiksasyon kolaylığı ile cerrahi sonrası pistona bağlı gelişen komplikasyonlar ve maliyet de göz önünde bulundurulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Otoskleroz, stapedotomi, titanyum piston, teflon piston